Tuyển dụng

Tập đoàn Công nghệ CMC, thành lập năm 1993, hiện là doanh nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu tại Việt Nam. Hệ sinh thái của CMC gồm Khối Công nghệ & Giải pháp (Technology & Solution), Khối Kinh doanh Quốc tế (Global Business), Khối Dịch vụ Viễn thông (Telecommunications), và Khối Nghiên cứu và Giáo dục (Research and Education) với 9 công ty thành viên & liên doanh, viện nghiên cứu và Trường Đại học CMC.

Trường Đại học CMC có sứ mạng sáng tạo tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho đất nước, góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường. Các giá trị cốt lõi tại Trường Đại học CMC là Khai phóng (Liberal), Sáng tạo (Creativity), Thực tiễn (Practice), Phản biện (Critical Thinking) và Tôn trọng sự khác biệt (Respect Differences).

Trường Đại học CMC mong muốn tìm kiếm các ứng viên có tâm huyết, sáng kiến đổi mới và trình độ để chung tay xây dựng một đại học được tin cậy.