Triết lý

Triết lý

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Học để biết, học để làm việc, học để chung sống và học để khẳng định mình.

@Unesco – Đào tạo Khai phóng – Liberal education. @Thomas Huxley

Giáo dục vị Nhân sinh. @VuDinhHoe