Thông tin về Hệ đào tạo Song ngữ (GM) và hệ Tiêu chuẩn (SM) ngành Quản trị Kinh doanh

Thông tin về Hệ đào tạo Song ngữ (GM) và hệ Tiêu chuẩn (SM) ngành Quản trị Kinh doanh

Hệ đào tạo Song ngữ (GM) và Hệ đào tạo Tiêu chuẩn (SM)

(Trình độ Đại học, ngành Quản trị kinh doanh)

STT

Nội dung

Hệ đào tạo Song ngữ (Global Mode – GM)

Hệ đào tạo Tiêu chuẩn (Standard Mode – SM)

1        

Ngành đào tạo

Quản trị kinh doanh.

Quản trị kinh doanh.

2        

Chương trình đào tạo

Như nhau

3        

Ngôn ngữ giảng dạy (Các học phần chuyên môn)

Tiếng Anh.

Tiếng Việt.

Tài liệu bài giảng (slides) song ngữ (tiếng Viêt, tiếng Anh).

4        

Yêu cầu tiếng Anh đầu vào

Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 trở lên trước khi vào học chuyên môn. Nếu sinh viên chưa có chứng chỉ có thể tham gia các lớp học thuộc chương trình tiếng Anh của Trường.

Không yêu cầu tiếng Anh đầu vào. Khuyến cáo sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra trước học kỳ 7 để học chuyên môn tốt.

Có thể chuyển sang hệ GM trước học kỳ 4 nếu đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 trở lên.

5        

Cam kết việc làm tại CMC và các công ty đối tác của CMC

Trường sẽ giới thiệu và hỗ trợ việc làm cho sinh viên.

6        

Thực tập

100% sinh viên được thực tập tại CMC và các công ty đối tác của CMC (kể cả nước ngoài).

100% sinh viên được thực tập tại CMC và các công ty đối tác của CMC.

7        

Học phí

Như nhau (trong năm học 2023-2024).

8        

Giáo trình, tài liệu

(Các học phần chuyên môn)

Bằng tiếng Anh.

Bằng tiếng Việt/Anh.

9        

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp

Giống nhau (có ghi hệ đào tạo).

10    

Giới thiệu và hỗ trợ việc làm

11    

Trang bị kỹ năng mềm, khởi nghiệp

12    

Trang bị kỹ năng “Công dân số” và “Công dân toàn cầu”

13    

Hoạt động ngoại khoá, câu lạc bộ

14    

Company tours

15    

CxO talks

Khoa Kinh doanh và Quản lý