Thông báo Kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022

Thông báo Kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;
Ngày 19 tháng 12 năm 2022 và ngày 21 tháng 12 năm 2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 của Trường Đại học CMC (thành lập theo Quyết định số 46/2022/QĐ-ĐHCMC-NS ngày 12 tháng 12 năm 2022) đã họp, xem xét, thảo luận công khai và bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức danh phó giáo sư đối với 05 hồ sơ.

Kết quả 05 hồ sơ đạt đủ số phiếu tín nhiệm cần thiết, được Hội đồng nhất trí đưa vào danh sách bổ nhiệm, cụ thể như sau:

23 2022 TB-ĐHCMC-NS thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2022

Leave your thought here