ThS. Tăng Đình Thanh

ThS. Tăng Đình Thanh

Quá trình đào tạo

 • Thạc sĩ tại Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Cử nhân Quản lý giáo dục tại Học viện Quản lý giáo dục
 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh tại Đại học Thái Nguyên

Quá trình công tác

 • Từ 09/2022 – nay Giảng viên, Chuyên viên phòng ĐBCL, Trường Đại học CMC.
 • Từ 01/2021-08/2022 Chuyên viên phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội.
 • Từ 05/2018-12/2020 Chuyên viên phòng Đào tạo, Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại

Các công trình khoa học đã công bố

 1. Tăng Đình Thanh (2023). Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dạy học trực tuyến: Nghiên cứu trường hợp tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội. Tạp chí giáo dục. 23(1), 52-58.
 2. Tăng Đình Thanh, Bùi Việt Hoàng (2023). Thực trạng năng lực thực nghiệm của học sinh lớp 6 tại Trường trung học cơ sở Đỗ Cận, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 258-262.
 3. Tăng Đình Thanh (2023), Hướng tiếp cận trong đánh giá sinh viên đáp ứng đổi mới giáo dục đại học thời đại 4.0, Hội thảo Khoa học quốc gia “Đánh giá người học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, NXB Lao động, 214-222.
 4. Tăng Đình Thanh, Trần Thị Hà (2024), Đánh giá tổng kết trong đào tạo sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội, Tạp chí Thiết bị giáo dục, Tập 1, Số 308 (T3/2024), 268-271.
 5. Vũ Thúy Nga, Nguyễn Thị Huyền, Tăng Đình Thanh (2024), Đề xuất tiêu chí đánh giá sự hài lòng của sinh viên về hoạt động đào tạo và hỗ trợ người học: Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học CMC, Tạp chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 3), 293-297.
 6. Tăng Đình Thanh (2024), Các yếu tố ảnh hưởng đến dạy học trực tuyến trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đại học. Hội thảo Khoa học quốc gia “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học: Lí luận và thực tiễn triển khai tại Việt Nam”, Trường Đại học Quảng Nam.