TS. Lê Cẩm Nhung

TS. Lê Cẩm Nhung

Quá trình đào tạo

  • Tiến sĩ tại Trường Đại học Nữ Showa (Nhật Bản).
  • Thạc sĩ tại Trường Đại học Waseda (Nhật Bản).
  • Cử nhân tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – nay: Giảng viên tại Trường Đại học CMC.
  • Từ 2020 – 2022: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học Việt Nhật.
  • Từ 2016 – 02/2019: Giảng viên thỉnh giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho cảnh sát Nhật Bản tại Tokyo Metropolitan Police Department (Nhật Bản).
  • Từ 2014 – 04/2015: Giảng viên thỉnh giảng dạy phương thức giảng dạy tiếng Nhật tại Human Academy Japanese Language Institution (Nhật Bản).
  • Từ 2012 – 2015: Giảng viên thỉnh giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại Asian Students Cultural Association (Nhật Bản).
  • Từ 2011 – 2015: Giáo viên tình nguyện giảng dạy tiếng Nhật và văn hóa Nhật cho học sinh tiểu học người nước ngoài tại Education Centre, Kawasaki (Nhật Bản).

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1. A study of the Viewpoint Expression in Vietnamese learners of Japanese Writings in comparison with Japanese native speakers 2012 Trường Chủ trì
2. A study of the Viewpoint Expression in Vietnamese learners of Japanese Writings and Teaching Methods 2016 Trường Chủ trì

Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1. A study on Vietnamese and Japanese construal in the context of novels 2014 Showa Women’s University Linguistic Education and Communication Studies Journal No.9 pp.65-76
2. Efficiency of viewpoint teaching method which focus on the learners’ noticing within the theoretical framework of Second Language Acquisition (SLA)’s Cognitive Process Theory 2015 Showa Women’s University Linguistic Education and Communication Studies Journal No.10 pp.37-48
3. Vietnamese learners’ expressions of viewpoint as presented in their Japanese writings and related teaching methods 2018 Coco Publisher