TS. Nguyễn Ngọc Tân

TS. Nguyễn Ngọc Tân

Quá trình đào tạo

  • Tiến sĩ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.
  • Thạc sĩ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.
  • Kỹ sư tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Quá trình công tác

  • Từ tháng 2/2024: Giảng viên tại Trường Đại học CMC.
  • Từ tháng 7/ 2021 – nay: Giám đốc Trung tâm Tiêu chuẩn An toàn thông tin – Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC (CMC CS).
  • Từ tháng 1/2014 – tháng 7/2021: Chuyên viên quản lý chất lượng – Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC (CMC Telecom).
  • Từ tháng 9/2012 – tháng 12/2013: Kỹ thuật viên triển khai & ứng cứu hạ tầng Viễn thông  – Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom).

Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1. “Improved Three Component Decomposition Technique for Forest Parameters Estimation From PolInSAR Image 2018 REV Journal on Electronics and Communications, Vol. 8, No. 3-4, pp.46-54.
2. An improved adaptive decomposition method for forest parameters estimation using polarimetric SAR interferometry image 2019 European Journal of Remote Sensing, Vol. 52, No 1, pp.359-373, (SCIE, IF=2.808, Q1).
3. Ước lượng tham số rừng từ ảnh PolInSAR bằng phương pháp tối ưu kết hợp 2019 Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự, (60), tr. 62-72.
4. Forest Parameters Estimation over Sloping Forest Areas Using Coherence Optimization Method 2019 International Symposium on Communications and Information Technologies, (19), pp. 487-491.
5. An Optimal Eigenvalue-Based Decomposition Approach for Estimating Forest Parameters Over Forest Mountain Areas 2020 Industrial Networks and Intelligent Systems (INISCOM 2020), LNICST 334, pp. 1–12.
6. Volume coherence function optimization method for extracting vegetation and terrain parameters from polarimetric synthetic aperture radar interferometry images 2020 Journal of Applied Remote Sensing, Vol.14, No 4, pp.1-20, (SCIE, IF=1.361, Q2).