ThS. Trần Thanh Bình

ThS. Trần Thanh Bình

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ tại University of Nottingham, Anh.
  • Cử nhân tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Quá trình công tác

  • Từ tháng 5/2024 : Giảng viên –  Trường Đại học CMC.
  • Từ tháng 6/2023 – tháng 5/2024: Chuyên viên cao cấp Đầu tư tài chính – CTCP Tập đoàn Thành Công.
  • Từ tháng 8/2019 –  tháng 5/2023: Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư – CTCP Chứng khoán SSI.
  • Từ tháng 1/2018 – tháng 7/2019: Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Ban quản lý dự án lưới điện EVNNPC.
  • Từ tháng 3/2017 – tháng 1/2018: Chuyên viên Tư vấn Thuế – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.