Tag: ngon ngu nhat

ẢNH THUMB workshop “Kỹ năng chinh phục tiếng Nhật - Lộ trình trở thành phiên dịch tiếng Nhật trong ngành Công nghệ Thông tin”
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóaNgành Ngôn ngữ Nhật

Sẵn sàng chinh phục lĩnh vực phiên dịch Ngôn ngữ Nhật với workshop: Kỹ năng chinh phục tiếng Nhật – Lộ trình trở thành phiên dịch tiếng Nhật trong ngành Công nghệ Thông tin

Nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật kỹ năng cần thiết trong quá trình học tiếng Nhật, cũng như những thông tin định hướng nghề nghiệp hữu ích và vị trí phiên dịch trong lĩnh vực Công nghệ Thông …