Ngành Quản trị Kinh doanh

KHOA KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Ngành Quản trị Kinh doanh

Tổng quan về chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học CMC được thiết kế và xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, kinh tế và đổi mới sáng tạo cho đất nước, góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường và mang đến một không gian học tập suốt đời.

Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh được đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ vào nghiệp vụ quản lí kinh doanh, kỹ năng công dân số, công dân toàn cầu, cũng như khả năng ngoại ngữ chuyên ngành.

Đặc biệt, từ năm thứ hai, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh được lựa chọn các chuyên ngành về Quản trị Kinh doanh số, Tài chính – Kế toán, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Chương trình đào tạo được thiết kế hấp dẫn và đổi mới với những học phần tiệm cận với sự phát triển kinh tế và công nghệ hiện nay như Chuyển đổi kinh doanh số hay Quản trị sáng tạo và kinh doanh số.

Định hướng đào tạo

Cấu trúc chương trình

Đại cương

Lý luận chính trị và pháp luật

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Luật kinh doanh

Toán và khoa học cơ bản

Các học phần bắt buộc

 • Toán kinh tế
 • Thống kê trong kinh tế và kinh doanh
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Quản trị học đại cương
 • Ứng dụng máy tính dành cho doanh nghiệp
 • Tâm lý học trong kinh doanh
 • Đạo đức kinh doanh
 • Phân tích dữ liệu kinh doanh 1
 • Văn hóa doanh nghiệp
 • Hệ thống thông tin trong kinh doanh

Các học phần tự chọn tự do (chọn 2 môn)

 • Quản trị và lãnh đạo đa văn hóa
 • Lập trình trong phân tích kinh doanh
 • Phân tích dữ liệu kinh doanh 2
 • Giao tiếp trong kinh doanh
 • Marketing mạng xã hội
 • Thương mại điện tử
 • Hành vi tổ chức

Kỹ năng mềm

 • Kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Cơ sở khối ngành
 • Kinh tế học vi mô
 • Kinh tế học vĩ mô
 • Nguyên lý kế toán
 • Nhập môn tài chính
 • Nhập môn marketing
 • Kinh doanh quốc tế
Cơ sở ngành

Các học phần bắt buộc

 • Quản trị vận hành
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Quản trị tài chính
 • Quản trị chiến lược
 • Quản trị dự án

Các học phần tự chọn tự do (chọn 3 môn)

 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Chuẩn mực kiểm toán quốc tế
 • Kỹ thuật tài chính thực hành
 • Thuế doanh nghiệp
 • Truyền thông marketing
 • Hành vi khách hàng
 • Trực quan hóa dữ liệu thị trường
 • Thanh toán trong thương mại quốc tế
 • Nghiệp vụ xuất nhập khẩu
 • Mô hình tài chính
 • Kinh tế lượng
Chuyên ngành

Các học phần tự chọn bắt buộc (sinh viên lựa chọn định hướng)

Định hướng Tài chính – Kế toán

 • Kế toán tài chính
 • Kế toán quản trị
 • Kiểm toán căn bản
 • Tài chính quốc tế
 • Quản trị rủi ro

Định hướng Quản trị kinh doanh số

 • Mô hình kinh doanh số
 • Kho dữ liệu kinh doanh
 • Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp
 • Quản trị thay đổi và đổi mới
 • Chuyển đổi số trong kinh doanh

Định hướng Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

 • Nhập môn logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Vận tải đa phương thức
 • Quản lý kho hàng và phân phối
 • Quản trị mua hàng
 • Phân tích chuỗi cung ứng
Thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp
 • Thực tập nghề nghiệp
 • Khóa luận tốt nghiệp

Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm

Triển vọng nghề nghiệp