Ngành Marketing

KHOA KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Ngành Marketing

Tổng quan về chương trình đào tạo

Hoạt động marketing ảnh hưởng và chi phối quy trình bán hàng và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhu cầu nhân lực có trình độ đại học cho các vị trí nhân viên, chuyên viên, quản lý, hoặc lãnh đạo các phòng ban Marketing là rất lớn.

Ngành Marketing bao gồm các môn học trang bị nền tảng kiến thức và kỹ năng nhằm phát triển năng lực để có thể xây dựng và thực hiện các kế hoạch – chiến lược bán hàng và quảng bá sản phẩm dịch vụ đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.

Trước nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và kỹ năng cao trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh, Trường Đại học CMC chủ trương mở ngành Marketing trình độ đại học với chương trình đào tạo được thiết kế có tính thực tiễn cao.

Cấu trúc chương trình

Đại cương

Lý luận chính trị và pháp luật

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Luật kinh doanh

Toán và khoa học cơ bản

Các học phần bắt buộc

 • Quản trị học đại cương  
 • Ứng dụng máy tính dành cho doanh nghiệp  
 • Thống kê trong kinh tế và kinh doanh 
 • Phân tích dữ liệu kinh doanh 1 
 • Tâm lý học trong kinh doanh  
 • Giao tiếp trong kinh doanh 
 • Văn hóa doanh nghiệp 
 • Hành vi tổ chức  
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học  
 • Kinh tế học vi mô  
 • Kinh tế học vĩ mô  

Các học phần tự chọn (chọn 2 môn) 

 • Quản trị và lãnh đạo đa văn hóa 
 • Đạo đức kinh doanh  
 • Lập trình trong phân tích kinh doanh 
 • Phân tích dữ liệu kinh doanh 2 

Kỹ năng mềm

 • Kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Cơ sở khối ngành

Các học phần bắt buộc

 • Nhập môn marketing
 • Truyền thông marketing tích hợp
 • Hành vi người tiêu dùng
 • Quản trị kênh phân phối

Các học phần tự chọn tự do (chọn 2 môn) 

 • Quản trị marketing
 • Quản trị bán hàng
 • Quản trị thay đổi
 • Nguyên lý quảng cáo
 • Marketing nội dung
Cơ sở ngành

Các học phần bắt buộc

 • Nghiên cứu thị trường
 • Chiến lược và kế hoạch Marketing 
 • Quan hệ công chúng
 • Quản trị sản phẩm  

Các học phần tự chọn (chọn 2 môn) 

 • Marketing mạng xã hội  
 • Marketing tới khách hàng tổ chức (B2B) 
 • Marketing dịch vụ 
 • Quản trị khủng hoảng truyền thông 
Chuyên ngành

Các học phần bắt buộc 

 • Marketing số 
 • Quản trị thương hiệu toàn cầu
 • Quản trị giá 
 • Marketing quốc tế 

Các học phần tự chọn (chọn 2 môn) 

 • Viết và biên tập cho marketing 
 • Trực quan hóa dữ liệu thị trường  
 • Đồ họa truyền thông 
 • Xây dựng và quản lý website marketing
Thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp
 • Thực tập nghề nghiệp
 • Khóa luận tốt nghiệp

Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm

Triển vọng nghề nghiệp