경영관리

KHOA KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Ngành Quản trị Kinh doanh

1. Tổng quan về ngành Quản trị Kinh doanh

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học CMC được thiết kế và xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, kinh tế và đổi mới sáng tạo cho đất nước, góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường và mang đến một không gian học tập suốt đời.

Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh áp dụng được kiến thức khoa học cơ bản và toàn diện về quản trị kinh doanh vào thực tiễn nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động về chuyển đổi số và kinh tế số ở trong nước và trên thế giới.

Ngoài kiến thức vững chắc trong phạm vi của ngành Quản trị kinh doanh, sinh viên còn được trang bị kỹ năng nhận thức, thực hành, cũng như phẩm chất và nền tảng đạo đức nghề nghiệp; tự chủ và tự chịu trách nhiệm, khả năng hoạch định, điều phối và tổ chức học tập và công việc. Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh được đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ vào nghiệp vụ quản lí kinh doanh, kỹ năng công dân số, công dân toàn cầu, cũng như khả năng ngoại ngữ chuyên ngành.

Đặc biệt, từ năm thứ hai, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh được lựa chọn các chuyên ngành về Quản trị kinh doanh số, Marketing số (Digital marketing), Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng. Chương trình đào tạo được thiết kế hấp dẫn và đổi mới với những học phần tiệm cận với sự phát triển kinh tế và công nghệ hiện nay như Chuyển đổi kinh doanh số hay Quản trị sáng tạo và kinh doanh số.

2. Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có khả năng:
 • Phân tích được các nguyên lý của kinh tế vi mô và vĩ mô trong thời đại số.

 • Phân tích được các tình huống, vấn đề đương thời về tài chính, kế toán, luật thương mại, kinh doanh quốc tế, marketing vào các quyết định trong quản lý doanh nghiệp và đời sống cá nhân.

 • Vận dụng kiến thức về quản trị và kỹ năng tư duy phản biện nhạy bén để giải quyết các vấn đề chuyên môn phức tạp trong môi trường quản trị hiện đại và kinh doanh đa văn hóa.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí công việc sau:

Định hướng đào tạo trong ngành Quản trị Kinh doanh

경영 및 관리학부

경영관리

개요

CMC대학교의 경영학 학사 학위 프로그램은 국가의 과학, 경제 및 혁신 분야에서 고품질 인적 자원을 양성하여 강력한 베트남 건설에 기여하고 평생 학습 공간을 제공하도록 설계 및 구축되었다.

경영학 학사는 국내 및 세계의 디지털 전환 및 디지털 경제에 대한 노동 시장 요구를 충족시키기 위해 경영학의 기본적이고 포괄적인 과학 지식을 전문 실무에 적용한다.

경영학 분야의 탄탄한 지식 외에도 학생들은 인지적, 실무적 기술은 물론 전문적 자질과 윤리적 기초도 갖추고 있다. 자율성과 자기책임, 학습과 업무를 계획하고 조정하고 조직하는 능력; 경영학과 학생들은 경영학 분야의 기술 응용 기술, 디지털 시민의식 기술, 글로벌 시민의식 기술 및 전문 외국어 기술을 교육받는다.

특히, 경영학과 학생들은 2학년부터 디지털경영학, 디지털마케팅, 물류, 공급사슬 관리 전공을 선택할 수 있다. 교육 과정은 디지털 비즈니스 혁신, 창의적 경영, 디지털 비즈니스 등 현재의 경제 및 기술 발전에 가까운 모듈을 통해 매력적이고 혁신적으로 설계되었다.

교육지침

교육 과정

Đại cương

Lý luận chính trị và pháp luật

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Luật kinh doanh

Toán và khoa học cơ bản

Các học phần bắt buộc

 • Toán kinh tế
 • Thống kê trong kinh tế và kinh doanh
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Quản trị học đại cương
 • Ứng dụng máy tính dành cho doanh nghiệp
 • Tâm lý học trong kinh doanh
 • Đạo đức kinh doanh
 • Phân tích dữ liệu kinh doanh 1
 • Văn hóa doanh nghiệp
 • Hệ thống thông tin trong kinh doanh

Các học phần tự chọn tự do (chọn 2 môn)

 • Quản trị và lãnh đạo đa văn hóa
 • Lập trình trong phân tích kinh doanh
 • Phân tích dữ liệu kinh doanh 2
 • Giao tiếp trong kinh doanh
 • Marketing mạng xã hội
 • Thương mại điện tử
 • Hành vi tổ chức

Kỹ năng mềm

 • Kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Cơ sở khối ngành
 • Kinh tế học vi mô
 • Kinh tế học vĩ mô
 • Nguyên lý kế toán
 • Nhập môn tài chính
 • Nhập môn marketing
 • Kinh doanh quốc tế
Cơ sở ngành

Các học phần bắt buộc

 • Quản trị vận hành
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Quản trị tài chính
 • Quản trị chiến lược
 • Quản trị dự án

Các học phần tự chọn tự do (chọn 3 môn)

 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Chuẩn mực kiểm toán quốc tế
 • Kỹ thuật tài chính thực hành
 • Thuế doanh nghiệp
 • Truyền thông marketing
 • Hành vi khách hàng
 • Trực quan hóa dữ liệu thị trường
 • Thanh toán trong thương mại quốc tế
 • Nghiệp vụ xuất nhập khẩu
 • Mô hình tài chính
 • Kinh tế lượng
Chuyên ngành

Các học phần tự chọn bắt buộc (sinh viên lựa chọn định hướng)

Định hướng Tài chính – Kế toán

 • Kế toán tài chính
 • Kế toán quản trị
 • Kiểm toán căn bản
 • Tài chính quốc tế
 • Quản trị rủi ro

Định hướng Quản trị kinh doanh số

 • Mô hình kinh doanh số
 • Kho dữ liệu kinh doanh
 • Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp
 • Quản trị thay đổi và đổi mới
 • Chuyển đổi số trong kinh doanh

Định hướng Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

 • Nhập môn logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Vận tải đa phương thức
 • Quản lý kho hàng và phân phối
 • Quản trị mua hàng
 • Phân tích chuỗi cung ứng
Thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp
 • Thực tập nghề nghiệp
 • Khóa luận tốt nghiệp

지식, 스킬, 경험

진로