PGS. TS. Vũ Việt Vũ

Trưởng Khoa, Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Học hàm

 • Năm 2020 được phong hàm Phó Giáo sư.

Quá trình đào tạo

 • Tiến sĩ tại Đại học Paris 6, Pháp
 • Thạc sĩ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Cử nhân tại Đại học Sư phạm Hà nội

Quá trình công tác

 • Từ tháng 12.2023 – nay: Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông tại Trường Đại học CMC.
 • Từ 2023 – nay: Trưởng phòng Đào tạo tại Trường Đại học CMC.
 • Từ 2016 – 2023: Trưởng phòng Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin; Trưởng phòng KHCN&ĐT tại Viện Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Từ 2011 – 2016: Trưởng phòng Công nghệ Thông tin – Thư viện, Bí thư chi bộ phòng Công nghệ Thông tin – thư viện, Trưởng Bộ môn Tin học Công nghiệp tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên.
 • Từ 2011 – 2012: Phó Khoa Điện tử, Trưởng Bộ môn Tin học công nghiệp, Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên.
 • Từ 2007 – 2011: Học Tiến sĩ tại Đại học Paris 6, Pháp.
 • Từ 2006 – 2007: Phó Khoa Sau Đại học, Trưởng Bộ môn Khoa học Máy tính và Công nghệ phần mềm – Khoa Điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên.
 • Từ 2004 – 2006: Trưởng Bộ môn Tin học ứng dụng, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên.
 • Từ 2000 – 2004: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên.

Sách, sách chuyên khảo, giáo trình

(Tên tác giả; tên sách, giáo trình; NXB; năm xuất bản)

 • Vũ Việt Vũ, Phùng Thị Thu Hiền, Ngôn ngữ lập trình C++; Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật; 2017.

Các công trình khoa học đã công bố

2023

1. Huy-Hoang Dinh, Hong-Quan Do, Trung-Tung Doan, Cuong Le, Ngo Xuan Bach, Tu Minh Phuong, Viet-Vu Vu, FGW-FER: Lightweight Facial Expression Recognition with Attention, KSII Transactions on Internet and Information Systems, 2023. (ISI, SCIE)

2. Viet-Thang Vu, Thanh Quyen Bui Thi, Dmitry V. Pantiukhin, Viet-Vu Vu. A review of neural networks for rare intrusions detection in wireless networks, Vietnam National Conference on ICT (VNICT), 2023.

3. Viet-Thang Vu, T.T. Quyen Bui, Nguyen Tien Loi, Doan-Vinh Tran, Hong-Quan Do, Viet-Vu Vu, Constrained Density Peak Clustering, International Journal of Data Warehousing and Mining, Vol. 19(1), 2023. (ISI, SCIE)

4. Anh Thi Lan Nguyen, Quan Hong Do, Tung Trung Doan, Vu Viet Vu, Cuong Le: “A Deep learning-based System for Detecting and Recognizing Vietnamese Identity Card and Citizen Identities”, International Conference on Intelligent Information Technology, 2023.

5. Viet-Vu Vu, Byeongnam Yoon, Dinh-Lam Pham, Hong-Quan Do, Hai-Minh Nguyen, Tran-Chung Dao, Thi-Hai-Yen Nguyen, Doan-Vinh Tran, Thi-Huong-Ly Nguyen, Viet-Thang Vu, Density peak clustering evaluation, ICACT conference, 2023.

6. Viet-Thang Vu, Thanh Quyen Bui Thi, Hong-Seng Gan, Viet-Vu Vu, Do Manh Quang, Vu Thanh Duc, Dinh-Lam Pham, Activation functions for deep learning: an application for rare-form attack detection in wireless local area network (WLAN), IEEE International Conference on Advanced Communications Technology, 2023.

2022

1. Viet-Vu Vu, Byeongnam Yoon, Cuong Le, Hong-Quan Do, Hai-Minh Nguyen, Tran-Chung Dao, Viet-Thang Vu, Cong-Mau Tran, Doan-Vinh Tran, Tien-Dung Duong, Active learning for density peak clustering, IEEE International Conference on Advanced Communications Technology (ICACT), 2022.

2. Viet-Vu Vu, Byeongnam Yoon, Hong-Quan Do, Hai-Minh Nguyen, Tran-Chung Dao, Cong-Mau Tran, Doan-Vinh Tran, Thi-Nhuong Phi, Viet-Thang Vu, Tien-Dung Duong, Active constraints selection based on density peak, IEEE International Conference on Advanced Communications Technology (ICACT), 2022.

3. Viet-Vu Vu, Byeongnam Yoon, Hong-Quan Do, Hai-Minh Nguyen, Tran-Chung Dao, Cong-Mau Tran, Doan-Vinh Tran, An empirical study for density peak clustering, IEEE International Conference on Advanced Communications Technology (ICACT), 2022.

4. Hong-Quan Do, T.H. An Nguyen, Quoc Anh Nguyen, Trung Hieu Nguyen, Viet-Vu Vu, Cuong Le, A Fast Clustering based Recommender System for Big Data, IEEE International Conference on Advanced Communications Technology (ICACT), 2022.

5. Dinh-Lam Pham, Viet-Vu Vu, Byeongnam Yoon, Kyoung-Sook Kim, Kwanghoon Pio Kim, A Conceptual Architecture for Deep-learning-based Video-Objects Retrieving System, IEEE International Conference on Advanced Communications Technology (ICACT), 2022.

2021

1. Hong-Quan Do, Thi-Ha Nguyen, Viet-Vu Vu, Thi-Mai Hoang, Hai-Minh Nguyen and T. Thuy-Duong Nguyen, Evaluation of U-Net and Its Variants in Solving Upper Gastrointestinal Endoscopy Segmentation, International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP), 2021.

2. Sergey Avdoshin, Thanh Quyen Bui Thi, Nhich Dam Van, Tien Do Nam, Mariia Gordenko, Egor Gritsenko, Vladimir Muhamadiev, Alexey Nazarov, Ngoc Diep Nguyen, Tien Loi Nguyen, Dmitry Pantiukhin, Ilya Voronkov, Thang Vu Viet, Vu Vu Viet and Thang Vu Tat, Neural networks for rare intrusions detection in wireless networks: survey and perspectives, International Conference Actual Problems of System and Software Engineering (APSSE), 2021.

3. Vu-Tuan Dang, Hong-Quan Do, Viet-Vu Vu, Byeongnam Yoon, 2021, Facial expression recognition: A survey and its application, In proceeding of International Conference on Advanced Communication and Technology.

4. Van-Hung Le, Van-Nam Hoang, Hai Vu, Thi-Lan Le, Thanh-Hai Tran, and Viet-Vu Vu, 2020, Hand PointNet-based 3D Hand Pose Estimation in Egocentric RGB-D Images, In Proc. of International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC).

5. Vu-Tuan Dang, Viet-Vu Vu, Hong-Quan Do, Thi Kieu Oanh Le, 2021, Semi-supervised graph based clustering and active learning, Journal of Computer Science and Cybernetics.

2020

1. Ahmad Ali Abin, Viet-Vu Vu, 2020, A Density-based Approach for Querying Informative Constraints for Clustering, Expert System with Applications, Vol. 161. [ISI, Q1]

2. Mahdi Dehghan, Hossein Ali Rahmani, Ahmad Ali Abin, Viet-Vu Vu, 2020, Mining Shape of Expertise: A Novel Approach Based on Convolutional Neural Network, Information Processing and Management, Vol. 57(4) [ISI, Q1].

3. Hai Vu, Van Ngoc Duong, and Viet-Vu Vu, 2020, Exploiting the fine-grained similarity of a large-scale rice species using shape motif discovery. In Proc. of the IEEE International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF).

2019

1. Vũ Việt Vũ, Đỗ Hồng Quân, Đỗ Năng Toàn, Đặng Vũ Tuấn, 2019, An Efficient Density-based Clustering with Side Information and Active Learning: A Case Study for Facial Expression Recognition Task. Intelligent Data Analysis, Volume 23(1), pp. 227-240. [ISI, Q3].

2. Byeongnam Yoon, Pham Dinh Lam, Pham Hai Son, Pham Thanh Dat, Do Van Thien, Viet-Vu Vu, Do Hong Quan, Do Nang Toan, 2019, A Study on EA based IT Governance, In proceeding of International Conference on Advanced Communication and Technology, 17-20.

3. Le Cuong, Vu Viet Vu, Le Thi Kieu Oanh, Nguyen Thi Hai Yen, 2019, Choosing Seed for semi-supervised graph based clustering, Journal of Computer Science and Cybernetics, Vol. 35(4), pp. 373-384.

1. Vũ Việt Vũ, Lê Thị Kiều Oanh, 2019, Phân tích dữ liệu số chiều lớn bằng một số phương pháp học máy, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ XXII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin.

2018

1. Vũ Việt Vũ, 2018, An efficient Semi-supervised Graph-based clustering, Intelligent Data Analysis, Volume 22(2), ISSN: 1571-4128, pp. 297-307, [ISI, Q3].

2. Dinh-Lam Pham, Byeongnam Yoon, Viet-Vu Vu, Do Nang Toan, Pham Hai Son, Pham Thanh Dat, 2018, An Algorithm for Detecting Chordless Cycles in a Temporal Workcase Graph Model, In proceeding of the 10th International Conference on Internet, Phnom Penh, Cambodia, 15-18, December.

3. Byeongnam Yoon, Pham Dinh Lam, Mai Thi Thuy Ha, Pham Hai Son, Pham Thanh Dat, Viet-Vu Vu, Do Hong Quan, Do Nang Toan, 2018, Study on p-ICN based Smart Gorvernment Process Management Workflow, In proceeding of the 13th Asia Pacific International Coference on Information Science and Technology, 24-27, June.

4. Byeongnam Yoon, Kwanghoon Kim, Pham Dinh Lam, Thanh Dat Pham, Vu Viet Vu, Do Hong Quan, 2018, Study of p-ICN defined performance measurement

Enterprise Architecture, In proceeding of International Conference on Advanced Communication and Technology, 11-14, February.

5. Vũ Việt Vũ, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Kiều Oanh, 2018, Lựa chọn các ràng buộc cho phương pháp phân cụm nửa giám sát, Kỷ yếu Hội nghị FAIR, 9-19, August.

2017

1. Vũ Việt Vũ, Nicolas Labroche, 2017, Active seed selection for constrained clustering, Intelligent Data Analysis, Volume 21(3), pp. 537-552, ISSN: 1571-4128, [ISI, Q3].

2. Vũ Việt Vũ, Đỗ Hồng Quân, 2017, Graph based clustering with background knowledge, In proceeding of International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT) ISBN: 978-1-4503-5328-1.

3. Vũ Việt Vũ, Đỗ Hồng Quân, 2017, Density-based clustering with side information and active learning. In proceeding of International Conference on Knowledge and Systems Engineering, pp. 174-179.

4. Cao Ngọc Ánh, Vũ Việt Vũ, Phùng Thị Thu Hiền, 2017, Thuật toán phân cụm K-Means*, Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Thái Nguyên, Số 169(09), pp. 159-164, ISSN 1859-2171.

2016

1. Vũ Việt Vũ, 2016, Lựa chọn tập dữ liệu huấn luyện cho phương pháp Support Vector Machine, Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Điện tử, truyền thông và công nghệ Thông tin, pp: 3.28-3.32.

2015

1. Vũ Việt Vũ, 2015, Thuật toán phân cụm nửa giám sát dựa trên mô hình mật độ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Thái Nguyên, Số 132(6), ISSN 1859-2171.

2. Vũ Việt Vũ and Thi Phùng Thị Thu Hiền, 2015, Nghiên cứu cải tiến chất lượng thuật toán phân cụm nửa giám sát K-Means bằng phương pháp học tích cực. Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Thái Nguyên, Viet Nam, Số 132(2), ISSN 1859-2171.

1. Vũ Việt Vũ, 2015, Tăng chất lượng thuật toán phân cụm nửa giám sát bằng phương pháp học tích cực, Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin (FAIR), Hà Nội, Việt Nam, pp: 657-662.

2014

1. Violaine Antoine, Nicolas Labroche, Viet-Vu Vu, 2014, Evidential seed-based semi-supervised clustering. Proceeding of the 7th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 15th International Symposium on Advanced Intelligent Systems, Japan, pp: 706-711.

2. Vũ Việt Vũ, Nicolas Labroche, Violaine Antoine, and Le Ba Dung, 2014, Active seeds selection with a k-nearest neighbors graph, In proceeding of the first NAFOSTED Conference on Information and Computer Science 2014 (NICS’14), Ha Noi, Viet Nam, pp: 386-395.

2013

1. Vũ Việt Vũ, Nicolas Labroche, Bernadette Bouchon-Meunier, Viet-Thang Vu, and Nguyen Thi Thu Hien, 2013, Phân cụm nửa giám sát dựa trên đồ thị. Journal of Science and Technology, Ha Noi University of Education, Viet Nam, vol. 56, pp: 60-69.

2012

1. Vũ Việt Vũ, Nicolas Labroche, and Bernadette Bouchon-Meunier, 2012, Improving Constrained Clustering with Active Query Selection, Pattern Recognition 45(4), pp. 1749-1758, ISSN: 0031-3203, [ISI, Q1].

2010

1. Vũ Việt Vũ, Nicolas Labroche, and Bernadette Bouchon-Meunier, 2010, Active Learning for Semi-Supervised K-Means Clustering. In Proc. of the 22nd IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI), Arras, France, October, pp: 12-15.

2. Vũ Việt Vũ, Nicolas Labroche, and Bernadette Bouchon-Meunier, 2010, Boosting Clustering by Active Constraint Selection. In Proc. of the 19th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-2010), Lisbon, Portugal, August, pp. 297-302.

3. Vũ Việt Vũ, Nicolas Labroche, and Bernadette Bouchon-Meunier, 2010, An Efficient Active Constraint Selection Algorithm for Clustering. In Proc. of the 20th IEEE International Conference on Pattern Recognition (ICPR), Istanbul, Turkey, August, pp. 2969-2972.

2009

1. Vũ Việt Vũ, Nicolas Labroche, and Bernadette Bouchon-Meunier, 2009, Leader Ant Clustering with Constraints. In Proc. of the 7th IEEE International Conference on Computing and Communication Technologies (IEEE-RIVF-2009), Danang, Vietnam, pp. 1-8.

Sản phẩm được ứng dụng, chuyển giao

TT

Tên sản phẩm Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng

Công dụng

1

Hệ thống trợ giúp học tập và giảng dạy E-learning

2013-nay, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp- Đại học Thái Nguyên

 
2 Phần mềm quản lý điểm theo niên chế 2002-2007, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

 

Nhiệm vụ KH&CN đã và đang chủ trì

Tên nhiệm vụ/Mã số

Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Cơ quản quản lý nhiệm vụ, thuộc Ch­ương trình

(nếu có)

Tình trạng nhiệm vụ

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu/ không hoàn thành)

Nghiên cứu và đề xuất các thuật toán phân cụm tích hợp ràng buộc và học sâu/QG.21.58

04/2021-04/2023 Đại học Quốc gia Hà Nội

Chủ trì

(Đang thực hiện)

Phát triển các kỹ thuật biểu diễn cử chỉ, trạng thái khuôn mặt 3D phục vụ cho bài toán xây dựng tiếp viên ảo/ QG.17.43 01/2017-12/2018 Đại học Quốc gia Hà nội

Chủ trì

(Đã nghiệm thu)

Nhiệm vụ KH&CN đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Mã số

Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Cơ quan quản lý nhiệm vụ, thuộc Ch­ương trình

(nếu có)

Tình trạng nhiệm vụ

(đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu/ không hoàn thành)

Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán và dự báo dịch tễ địa không gian (geo-spatial epidemiology) bệnh lao phổi bằng ảnh X-quang ngực ở Việt Nam

12/2019-12/2022 Chương trình: Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 Thành viên chính

(Đang thực hiện)

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc và tính điểm Gleason hỗ trợ chẩn đoán mô bệnh học ung thư tuyến tiền liệt 2021-2023 Chương trình: Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0

Thành viên chính

(Đang thực hiện)

Nghiên cứu mô hình Markov ẩn ứng dụng trong trích rút thông tin văn bản tiếng Việt. Mã số QG.18.40. 01/2018-12/2019 Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành viên chính

(Đã nghiệm thu)

Quá trình tham gia đào tạo sau Đại học

 • Số lượng NCS đang hướng dẫn: 02
 • Số lư­ợng thạc sĩ đã đào tạo: 12

Những thông tin khác về các hoạt động KH&CN

Tham gia bình duyệt các bài viết tại các tạp chí và hội thảo: Applied Soft Computing, Knowledge Based System, Intelligent Data Analysis, FAIR, SoICT, KSE, ICCE, ACIIDS, NICS, @