TS. Phạm Đình Thưởng

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

Quá trình đào tạo

  • Tiến sĩ tại Đại học Kinh tế Quốc dân.
  • Thạc sĩ tại Đại học Leeds.
  • Cử nhân tại Đại học Ngoại thương.

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – nay: Giảng viên tại Trường Đại học CMC.
  • Từ 2011 – 2017: Phó Vụ trưởng Bộ Công Thương.
  • Từ 2003 – 2011: Chuyên viên/Phó trưởng phòng/Trưởng phòng tại Bộ Thương mại/Bộ Công Thương.
  • Từ 2001 – 2003: Chuyên viên tại Công ty Nông thổ sản I, Bộ Thương mại.

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1. Kinh nghiệm xây dựng Luật Ngoại thương ở các nước và bài học cho Việt Nam 2011-2015 Đề tài khoa học Cấp Bộ Thành viên
2. Kinh nghiệm quốc tế về thực hiện quyền phân phối và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về phân phối ở Việt Nam 2012-2015 Đề tài khoa học cấp Bộ Thành viên
3. Hỗ trợ Bộ Công Thương hoàn thiện pháp luật thương mại phù hợp với các cam kết quốc tế 2010-2020 Bộ Công Thương Thành viên
4. Nghiên cứu so sánh các quy định về dịch vụ phân phối ở một số nước để hỗ trợ Bộ Công Thương soạn thảo Nghị định về phân phối và đưa ra khuyến nghị thực thi cam kết WTO về phân phối có hiệu quả 2011-2015 Bộ Công Thương Thành viên
5. Đánh giá việc Việt Nam gia nhập các điều ước quốc tế về kinh tế và xây dựng chính sách pháp luật phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế 2012-2020 Bộ Công Thương Thành viên