TS. Nguyễn Văn Hiển

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

Quá trình đào tạo

  • Tiến sĩ tại Đại học Aix-Marseille.
  • Thạc sĩ tại Đại học Aix-Marseille.
  • Cử nhân tại Đại học Aix-Marseille.

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – nay: Giảng viên tại Trường Đại học CMC.
  • Từ 2020 – 2022: Giám đốc nghiên cứu tại CTCP Chứng khoán Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam.
  • Từ 2019 – 2020: Giảng viên tại Viện Quốc tế Pháp Ngữ – ĐHQGHN.
  • Năm 2018: Trưởng phòng phân tích đầu tư tại CTCP Tập đoàn An Phát Holdings.
  • Từ 2016 – 2017: Chuyên gia Tư vấn tại CTCP Tư vấn Quản trị HKT.
  • Từ 2015 – 2016: Chuyên gia Kinh tế tại CTCP Chứng khoán MB (MBS).
  • Từ 2014 – 2016: Giảng viên quản trị chiến lược tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Các công trình khoa học đã công bố

Sách giáo trình, sách chuyên khảo

TT Tên sách Năm xuất bản Nơi xuất bản Mức độ tham gia (tác giả/đồng tác giả)
1 Management des joint-ventures internationales au Vietnam: Acquisition des connaissances et efficacité organisationnelle. 2014 Editions Universitaires Européennes Tác giả
2 Management des joint-ventures internationales : perspective d’apprentissage organisationnel. Les Organisations face aux Transitions Internationales. Chapitre 10 2017 Vuibert Đồng tác giả
3 Transfert de connaissances et joint-venture international. La Relation de Service à l’International, Dimensions Technologiques et Culturelles. Chapitre 4. 2017 L’Harmattan Đồng tác giả
4 Managing International Joint Ventures: An Organizational Learning Perspective. Economic Transition and International Business:  Managing Through Change and Crises in the Global Economy. Chapter 10 2019 Routledge, New York. Đồng tác giả

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước

TT Tên bài báo Năm công bố Tên, số tạp chí công bố Mức độ tham gia (tác giả/                  đồng tác giả)
1 Nghiên cứu kiến thức và kỹ năng của chuyên viên marketing trong các doanh nghiệp Việt Nam. 2014 Khoa Học & Công Nghệ, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đồng tác giả
2 Ứng dụng khung năng lực vào đánh giá cán bộ quản lý tại TPBank. 2014 Kinh tế dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Số chuyên đề tháng 12/2014. Đồng tác giả
3 Nhận diện nhân tài tiềm năng trong các doanh nghiệp Việt Nam. 2015 Khoa Học & Công Nghệ, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đồng tác giả

Báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước

Tên báo cáo khoa học – Thời gian hội thảo – Địa điểm tổ chức hội thảo – Mức độ tham gia (tác giả/ đồng tác giả)

Tác động của chính sách tiền tệ, tỷ giá hối đoái tới thị trường chứng khoán Việt Nam. Hội thảo khoa học quốc tế «Những tư tưởng kinh tế, quản trị hiện đại và khả năng vận dụng khi Việt Nam tham gia AEC và TPP» – 30/09/2016 – Đại học Ngân hàng TP. HCM và Đại học Kinh tế – Luật TP. HCM – Đồng tác giả.

Báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế

Tên báo cáo khoa học – Thời gian hội thảo – Địa điểm tổ chức hội thảo – Mức độ tham gia (tác giả/ đồng tác giả)

Quản trị công ty liên doanh quốc tế: theo cách tiếp cận học tập tổ chức. Hội thảo quốc tế Atlas/AFMI. – 2015 – CFVG, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Tác giả.