TS. Nguyễn Quang Trưởng

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Quá trình đào tạo

  • Tiến sĩ tại Đại học Pittsburgh, Hoa Kỳ.
  • Thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN.
  • Cử nhân tại Đại học Sư phạm I Hà Nội.

Quá trình công tác

  • Từ 2023 – nay: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC.
  • Từ 2021 2023: Giảng viên tại Đại học FPT.
  • Từ 2020 – 2021: Kỹ sư thuật toán tại Công ty Abivin.

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước

Tên bài báo; Năm công bố; Tên, số tạp chí công bố; Mức độ tham gia (tác giả/ đồng tác giả)

  1. A nonlinear Stokes–Biot model for the interaction of a non-Newtonian fluid with poroelastic media; 2019; ESAIM: Math- ematical Modelling and Numerical Analysis; Đồng tác giả.
  2. Flow and transport in fractured poroelastic media; 2019; GEM-International Journal on Geomathematics; Đồng tác giả.

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài

Tên bài báo; Năm công bố; Tên, số tạp chí công bố; Mức độ tham gia (tác giả/ đồng tác giả)

A formal proof of the Kepler conjecture;  2017; Cambridge University Press; Đồng tác giả.