TS. Lê Thúc Dục

Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn, Khoa Kinh doanh và Quản lý

Quá trình đào tạo

  • Phó tiến sĩ Đại học Quốc gia Moldova, Nga.
  • Tiến sĩ tại Đại học bang New York (SUNY Albany).
  • Cử nhân tại Đại học Quốc gia Moldova, Nga.

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – nay: Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn, Khoa Kinh doanh và Quản lý – Trường Đại học CMC.
  • Từ 2022 – nay: Giảng viên tại Trường Đại học CMC.
  • Từ 2006 – nay: Principal Investigator tại công trình nghiên cứu “Những cuộc đời Trẻ thơ (Young Lives)“, Việt Nam.
  • Từ 2004 – 2021: Nghiên cứu viên chính tại Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
  • Từ 2002 – 2004: Nghiên cứu viên tại Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Các công trình khoa học đã công bố

TT  Tên công trình  Năm công bố  Tên tạp chí 
1  Khoảng cách giới trong phát triển vốn con người: một số bằng chứng từ Ấn Độ, Ethiopia, Peru và Việt Nam  2021  Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 
2  Assessing the potential impact of coronavirus disease 2019 (Covid-19) on the Sustainable Development Goals (SDG) outcomes: evidence from telephone surveys in the four Young Lives countries  2021  Emerald Open Research 
3  Cohort Profile Update: The Young Lives Study  2021  International Journal of Epidemiology 
4  Impact of the Covid-19 pandemic on anxiety and depression symptoms of young people in the global south: evidence from a four-country cohort study  2021  BMJ Open, British Medical Journals 
5  Household wealth and gender gap widening in height: Evidence from Adolescents in Ethiopia, India, Peru, and Vietnam  2019  Economics and Human Biology 
6  Heterogeneity in predictive power of early childhood nutritional indicators for mid-childhood outcomes: evidence from Vietnam  2017  Economics and Human Biology 
7  Growth recovery and faltering through early adolescence in low-and-middle-income countries: Determinants and implications for cognitive development  2017  Social Science & Medicine 
8  Intergenerational Transmission of Poverty: Parental Resources and Schooling Attainment and children’s Human Capital in Ethiopia, India, Peru, and Vietnam  2017  Economic Development and Cultural Change 
9  Early-Childhood Growth Faltering, PostInfancy Recovery and Educational Outcomes in Late Childhood: Evidence from Vietnam  2014  Grand Challenges Canada Economic Returns to Mitigating Early Life Risks Project Working Paper Series, 2014-13. 
10  Post-childhood growth, timing of puberty and skill achievement at age of 15 years: Evidence from Vietnam   2014  Young Lives Working Paper No.138, Oxford University, UK 
11  Do Extra Classes Improve Cognitive Test Scores? Evidence from Vietnam   2013  Young Lives Working Paper No.87, Oxford University, UK 
12  Why Children in Vietnam Drop out of School and What They Do After That  2013  Young Lives Working Paper No.102, Oxford University, UK 
13  Cohort Profile: The Young Lives Study  2013  International Journal of Epidemiology, Vol. 42 
14  Height and Cognitive Achievement of Vietnamese children  2011  World Development, Vol. 39, No. 12 
15  Vấn đề nghèo trẻ em và lựa chọn chính sách đầu tư cho phát triển kinh tế ở Việt Nam  2010  Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 10 
16  Young Lives: Vietnam Round 2 Survey  2008  Country Report, Oxford University, UK 
17  Tác động giới của Phát triển Công nghệ Thông tin Truyền thông ở Việt Nam  2006  Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 334, Tháng 3. 
18  Optimal Investment with Lumpy Costs”   2005  Journal of Economic Dynamics and Control, 29 
19  Đằng sau tỷ lệ nghèo của các tỉnh: Yếu tố nào quan trọng?’   2005  Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 322, Tháng 3 
20  Mobilizing Investment for Development: Role of ODA, the 1993-2003 Experience in Vietnam  2004  Working Papers on International Development No. 04/6, Directorate for Financial and Enterprise Affairs, OECD, Paris