GS. TS. Trần Thọ Đạt

Phó Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, Trưởng khoa danh dự, Khoa Kinh doanh và Quản lý

Google scholar

Học hàm

 • Năm 2002 được phong hàm Phó Giáo sư ngành kinh tế. Nơi phong: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Năm 2011 được phong hàm Giáo sư ngành kinh tế. Nơi phong: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Quá trình đào tạo

 • Tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Tiến sĩ tại Trường Đại học Quốc gia Úc.
 • Thạc sĩ tại Trường Đại học Quốc gia Úc.
 • Cử nhân tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Quá trình công tác

 • Từ 2022 – nay: Trưởng khoa danh dự của Khoa Kinh doanh và Quản lý, Trường Đại học CMC.
 • Từ 2017 – 2021: Thành viên của Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nhiệm kì 2016-2021.
 • Từ 2014 – 2018: Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhiệm kì 2013-2018.
 • Từ 2008 – 2014: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phụ trách khoa học và hợp tác quốc tế.
 • Từ  2006 – 2008: Viện trưởng Viện Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Từ 2003 – 2006: Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Đại học và Sau Đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Từ 2000 – 2003: Phó trưởng Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Từ 1999 – 2000: Trưởng ban điều phối Dự án Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
 • Từ 1990 – 1998: Giảng viên bộ môn Kinh tế Vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Từ 1982 – 1990: Giảng viên ngành thống kê tại Khoa Thống kê, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Sách chuyên khảo, giáo trình

 

STT

 

Tên giả giả

 

Tên sách

 

Nhà xuất bản

Năm xuất bản  

Mã số ISBN

Chỉ số trích

dẫn

 

1.

Trần Thọ Đạt – Lê Quang Cảnh (đồng chủ biên) Giáo trình Ứng dụng một số lý thuyết trong nghiên cứu kinh tế (dành cho Chương trình tiền tiến sỹ) NXB Đại học Kinh tế Quốc dân  

2015

 

9786049279973

 

0

 

 

2.

Trần Thọ Đạt, Tô Trung Thành (đồng chủ biên)  

An ninh tài chính tiền tệ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

 

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà nội

 

 

2016

 

 

9786045723791

 

 

0

 

 

3.

Trần Thọ Đạt, Ngô Thắng Lợi (đồng chủ

biên)

Kinh tế Việt Nam 2016: Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và vai trò nhà nước kiến tạo

phát triển

 

NXB Đại học Kinh tế Quốc

dân

 

 

2017

 

 

9786049462207

 

 

0

 

 

4.

Trần Thọ Đạt, Vũ Thị Hoài Thu (đồng chủ biên)  

 

Kinh tế và chính sách biến đổi khí hậu

 

NXB Đại học Kinh tế Quốc

dân

 

 

2017

 

 

9786049463211

 

 

0

 

 

5.

Trần Thọ Đạt, Tô Trung Thành (đồng chủ biên)  

Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2017: Tháo gỡ rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

 

NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

 

 

2018

 

 

9786049464034

 

 

2

 

 

6.

Trần Thọ Đat, Tô Trung Thành (đồng chủ biên)  

Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2018: Hướng tới chính sách tài khóa bền vững và hỗ trợ tăng trưởng

 

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân

 

 

2019

 

 

9786049465703

 

 

0

 

 

7.

Trần Thọ Đạt, Vũ Thị Hoài Thu (đồng chủ

biên)

Climate change and agriculture: Status, impact, adaptation, insurance in the Mekong River Delta in Viet

Nam

 

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân

 

 

2019

 

 

9786049466809

 

 

0

 

 

8.

Trần Thọ Đạt, Tô Trung Thành

(đồng chủ biên)

Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2019: Cải Thiện Năng Suất Lao Động Trong Bối Cảnh Kinh Tế Số  

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân,

 

 

2020

 

 

9786049467967

 

 

0

 

 

9.

Tran Tho Dat, Dinh Duc Truong, Doan Quang

Tri

 

Drough Classification And Economic Loss Assessment

Publishing House: LAP LAMBERT

Academic Publishing

https://www.lap- publishing.com

 

 

2020

ISBN-13: 978-

620-0-54930-3

ISBN-10: 6200549303

EAN: 9786200549303

Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học

TT Tên tác giả Tên công trình Tên tạp chí Năm công bố Chỉ số IF và trích dẫn
I Trong nước
 

 

 

 

1.

 

 

Trần Thọ Đạt, Vũ Duy Thành, Trần Thị Lan Hương

 

 

 

Kinh tế Việt Nam 2013: tiếp tục ổn định vĩ mô và phục hồi tăng trưởng

 

 

 

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, tập 1, số 198, trang:

32-37.

 

 

 

 

2014

http://ktpt.edu.vn/tap-chi/so- 199/dinh-huong-phat-trien- kinh-te-xa-hoi-viet-nam- nam-2014/kinh-te-viet-nam- 2013-tiep-tuc-on-dinh-vi- mo-va-phuc-hoi-tang- truong.373092.aspx

ISSN: 1859-0012

 

 

 

2.

 

 

Trần Thọ Đạt, Vũ Thị Hoài Thu

 

 

Tiến trình thương thảo quốc tế về biến đổi khí hậu: Thành tựu, thách thức và triển vọng

 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 212, tháng 2

năm 2015,

trang: 54-61,

 

 

 

2015

http://ktpt.edu.vn/tap-chi/so- 212/muc-luc-529/tien-trinh- thuong-thao-quoc-te-ve- bien-doi-khi-hau-thanh-tuu- thach-thuc-va-trien- vong.373914.aspx

ISSN: 1859-0012

 

 

3.

 

Trần Thọ Đạt, Đặng Ngọc Đức, Nguyễn Đức Hiển

 

Nhìn về chặng đường cơ cấu lại hệ thống ngân hàng tháng 2/2015,

 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 03, trang 53-57

 

 

2015

ISSN: 0866-7120

http://kinhtevadubao.vn/c hi-tiet/214-2397-gioi- thieu-tap-chi-kinh-te-va- du-bao-so-03-587.html

 

 

 

4.

 

 

 

Trần Thọ Đạt, Hà Quỳnh Hoa

 

 

Đánh giá tác động tương đối đến tăng trưởng kinh tế của chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá

 

Tạp chí Kinh tế Phát triển số 217, tháng 7/2015, trang: 11-19

 

 

 

2015

http://ktpt.edu.vn/tap-chi/so- 217/muc-luc-726/danh-gia- tac-dong-tuong-doi-den- tang-truong-kinh-te-cua- chinh-sach-tien-te-va-chinh- sach-tai-khoa.374038.aspx

ISSN: 1859-0012

 

5.

Trần Thọ Đạt, Tô Trung Thành Đánh giá an ninh tài chính Việt Nam thông qua các chỉ

tiêu an toàn tài chính giai đoạn 2006 – 2014

Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 216 (II), tháng 6 năm 2015,

trang: 2-14,

 

2015

http://ktpt.edu.vn/tap-chi/so- 216-ii/muc-luc-37/danh-gia- an-ninh-tai-chinh-viet-nam-thong-qua-cac-chi-tieu-an- toan-tai-chinh-giai-doan- 2006-2014.374082.aspx

ISSN: 1859-0012

 

 

6.

 

Trần Thọ Đạt, Đặng Ngọc Đức

 

Chính sách tiền tệ giai đoạn 2011-2015 và những tác động đến nền kinh tế

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 03, tháng 2/2016, trang 55-58,  

 

2016

ISSN: 0866-7120

http://kinhtevadubao.vn/chi- tiet/214-5237-gioi-thieu-tap- chi-kinh-te-va-du-bao-so- 03-611.html

 

 

 

 

7.

 

 

 

Trần Thọ Đạt, Nguyễn Việt Hùng

 

 

Xác định xác suất ngưỡng tối ưu và kiểm định kết quả dự báo của mô hình cảnh báo bất ổn tài chính – tiền tệ ở Việt Nam

 

 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 225, tháng 3

năm 2016,

trang: 2-10

 

 

 

 

2016

http://ktpt.edu.vn/tap-chi/so- 225/muc-luc-15/xac-dinh- xac-suat-nguong-toi-uu-va- kiem-dinh-ket-qua-du-bao- cua-mo-hinh-canh-bao-bat- on-tai-chinh-tien-te-o-viet- nam.374227.aspx

ISSN: 1859-0012

 

 

 

8.

 

 

Trần Thọ Đạt, Doãn Hoàng Minh

 

 

Đại học theo mô hình doanh nghiệp và khả năng áp dụng tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 233, tháng 11

năm 2016,

trang. 10-19

 

 

 

2016

http://ktpt.edu.vn/tap-chi/so- 233/muc-luc-966/dai-hoc- theo-mo-hinh-doanh-nghiep- va-kha-nang-ap-dung-tai- truong-dai-hoc-kinh-te-quoc- dan.375424.aspx

 

ISSN: 1859-0012

 

 

9.

 

Trần Thọ Đạt, Tô Trung Thành

 

Tài chính, tiền tệ 8 tháng đầu năm 2017 và khuyến nghị chính sách

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 28+29 tháng 10/2017  

 

2017

ISSN: 0886- 7120

http://kinhtevadubao.vn/chi- tiet/214-9598-gioi-thieu-tap- chi-kinh-te-va-du-bao-so- 28+29-668+669.html

 

 

 

10

 

 

Trần Thọ Đạt, Tô Trung Thành

 

 

 

Kinh tế Việt nam năm 2017 và triển vọng 2018

 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 246 tháng 12

năm 2017,

trang: 2-15

 

 

 

2017

http://ktpt.edu.vn/tap-chi/so- 246/muc-luc-256/kinh-te- viet-nam-nam-2017-va-trien- vong-nam-2018.375791.aspx

 

ISSN: 1859-0012

 

11

Hà Quỳnh Hoa, Trần Thọ Đạt  

Đánh giá xuất khẩu sau hơn 10 năm gia nhập WTO.

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 01 tháng 1/2018

(677)

 

2018

 

ISSN: 0886- 7120

 

 

12

Tran Tho Dat; Nguyen Thi Cam Van Impact of Globalization on Economic Growth in Vietnam: An Empirical Analysis Journal of Economics and Development, Vol. 20, No.1,

April 2018, pp. 32-47

 

 

2018

http://jed.neu.edu.vn/back- issue/volume-20-number-1- april-2018/impact-of- globalization-on-economic- growth-in-vietnam-an-empirical- analysis.372639.aspx

ISSN 1859 0020

 

 

13

 

Trần Thọ Đạt, Đinh Đức Trường

Chỉ số hiệu quả môi trường (EPI): thực trạng và giải pháp từ góc nhìn kinh tế tại Việt Nam Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 707 tháng 11

năm 2019

 

 

2019

ISSN: 2525 – 2208

http://vnmha.gov.vn/tap-chi- kttv/muc-luc-tap-chi-khi- tuong-thuy-van-thang-11- nam-2019-204

II Quốc tế
 

 

 

 

1.

 

Cuong                Viet

Nguyen,                 Dat

Tho          Tran

 

 

 

Proxy Means Tests to Identify the Income Poor: Application for the Case of Vietnam

Journal of Asian and African Studies, 1–22, SAGE.

 

ISI         (SSCI),

Scopus

 

 

 

 

2017

http://journals.sagepub.com/ doi/abs/10.1177/0021909617 709486

 

IF: 0.433 (in ISI index)

 

IF: 0.73 (CiteScoreTracker

2019 in Scopus)

 

Trích dẫn: 2

 

 

 

 

2.

 

 

 

Tran Tho Dat, To Trung Thanh

 

 

 

Empirical Study on Determinants of Trade Balance in Vietnam during 1997-2015

International Journal of Applied Business & Economic Research, No. 5,

Vol. 15,

 

ISI         (ESCI),

Scopus

 

 

 

 

2017

 

http://serialsjournals.com/ser ialjournalmanager/pdf/14924 98486.pdf

 

ISSN: 0972-7302

 

 

 

 

3.

Cuong Viet Nguyen, Tung Duc Phung,

Van Khanh Ta, Dat Tho Tran

 

 

 

The impact of rural roads and irrigation on household welfare: evidence from Vietnam

International Review of Applied Economics, Volume 31,

2017 – Issue 6,

Pages 1-20, ISI (ESCI),

Scopus

 

 

 

 

2017

 

 

http://dx.doi.org/10.1080/02 692171.2017.1324408

ISSN: 0269-2171

Trích dẫn: 7

IF: 1.38 (CiteScoreTracker

2019 in Scopus)

 

 

 

 

4.

 

 

Thuy             Phung

Minh          Thu, Joris Knoben, Patrick Vermeule, Dat Tho Tran

 

 

Made in Vietnam: Internal, collaborative, and regional knowledge sources and

 

product innovation in Vietnamese firms

 

 

European Journal of Innovation Management,

ISI (SSCI),

Scopus

 

 

 

 

2018

https://www.emeraldinsight. com/doi/full/10.1108/EJIM- 10-2017-0134

 

www.emeraldinsight.com/1 460-1060.htm

ISSN: 1460-1060

Trích dẫn: 3

IF: 1.73 (in ISI index) IF: 3.88 (CiteScoreTracker 2019 in Scopus)

 

 

5.

Thọ Đạt Trần, Đức Trường Đinh, Quang Trí Đoàn,

Quang Tiến Trần

Applications of numerical modeling for the study on storm surge in typhoon Xangsane in the central coast of Vietnam Tropical Cyclone Research and Review, 7(3),

179-192, 2018

ISI (ESCI)

 

 

2018

 

 

ISSN: 2225-6032

Trích dẫn: 5

 

 

 

6.

 

Đoàn Quang Trí, Trần Thọ Đạt, Đinh Đức Trường

Application of Meteorological and Hydrological Drought Indices to Establish Drought Classification Maps of the Ba River Basin in Vietnam  

Hydrology, 6(2),

49, 2019

ISI (ESCI),

Scopus

 

 

 

2019

 

ISSN: 2306-5338

Trích dẫn: 3

IF: 2.13 (CiteScoreTracker

2019 in Scopus)

 

 

 

7.

Chuong, Pham Hong; Hung, Nguyen Viet; Thanh, To

Trung; Hoa, Ha Quynh; Dat, Tran Tho; et al.

 

Constraints of small and medium enterprises access to bank loans: evidence from Vietnam manufacturing firms

Academy of Accounting and Financial Studies Journal; Arden Vol. 24,

Iss. 1, (2020):

1-12.

 

 

 

2020

 

Proquest https://search.proquest.com/ docview/2384583235?pq- origsite=gscholar&fromope nview=true

 

 

8.

 

Dat Tho Tran, Minh Hoang Doan, Nhung Tuyet Do

Vietnam after 2020: toward a          prosperous          economy, social          inclusion        and environmental sustainability International Journal of Economic Policy Studies 14 (2), 313-326  

 

2020

 

Springer https://doi.org/10.1007/s424 95-020-00046-x

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp Bộ trở lên)

 1. Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: 05 cấp Nhà nước; 10 cấp Bộ và tương đương.
 2. Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực hiện, cấp quản lý đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài):
 

TT

 

Tên đề tài

 

Mã số

Thời gian thực hiện  

Cấp quản lý đề tài

Trách nhiệm tham gia trong đề

tài

 

1.

Phối hợp giữa Chính sách tiền tệ và Chính sách tài khóa để điều hành kinh tế vĩ mô

trong giai đoạn từ nay đến năm 2015

2014

(2 năm)

Ngân hàng Nhà nước Chủ nhiệm/ Xuất sắc
2. An ninh tài chính tiền tệ của Việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế KX.01.1 5/11-15 2016 Bộ Khoa học và công nghệ Chủ nhiệm/ Xuất sắc
 

3.

Chương trình KX 01/16-20 “Những vấn đề trọng yếu của khoa học xã hội nhân văn” KX 01/16-

20

2016

(5 năm)

Bộ Khoa học và Công nghệ Chủ nhiệm/Đang thực hiện
 

 

4.

Nghiên cứu lượng giá thiệt hại kinh tế do các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan gây ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp quản lý rủi ro cho các tỉnh ven biển Miền Trung Việt Nam BĐKH. 22/16-

20.

2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Chủ nhiệm/ Xuất sắc

Quá trình tham gia đào tạo sau Đại học

 • Số lượng tiến sĩ đã đào tạo: 10.