ThS. Trần Thị Yến

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

Quá trình đào tạo

  • Thạc sỹ tại Đại học Aston, Vương quốc Anh.
  • Cử nhân tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – nay: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC.

Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

  • Tran, T.Y., Nguyen, T.M., Do, N.B. (2024). The Impact of Online Learning Facilities and Activities on the Effectiveness of Online Learning for Secondary Education: The Case of Vietnam. In: Thuan, N.H., Dang-Pham, D., Le, HS., Phan, T.Q. (eds) Information Systems Research in Vietnam, Volume 2. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-4792-8_6.
  • Tran, T.Y. (2023) The Merchandise Trade from 2016 to 2022: The Case in Vietnam & the Capital of Hanoi and The Logistics Barriers. Paper presented at: Developing Logistics System to Promote Export and Import of Goods and Services in Our Country in the New Context, 29 September 2023, Hue. Hanoi: Lao Dong Publisher, pp. 737-751.