PGS. TS. Trần Thị Minh Châu

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

Quá trình đào tạo

  • Tiến sĩ tại Học viện Chính trị Quốc gia HCM.
  • Cử nhân tại Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – nay: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC.
  • Từ 2013 – 2022: Giảng viên cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia HCM.
  • Từ 2002 – 2012: Giảng viên cơ hữu tại Học viện Chính trị Quốc gia HCM.
  • Từ 1997 – 2002: Nghiên cứu sinh tại Học viện Chính trị Quốc gia HCM.
  • Từ 1995 – 1996: Nghiên cứu viên tại Học viện Chính trị Quốc gia HCM.
  • Từ 1983 – 1991: Nghiên cứu viên tại Học viện Chính trị Quốc gia HCM.