ThS. Trần Quốc Trung

Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ tại Đại học Công nghệ sáng tạo Limkokwing, Malaysia.
  • Cử nhân tại Đại học Công nghệ sáng tạo Limkokwing, Malaysia.

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – nay: Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Mỹ thuật và Thiết kế – Trường Đại học CMC.
  • Từ 2022 – nay: Thỉnh giảng môn Hoạt hình 2D chương trình thiết kế đồ hoạ tại Trường Đại học FPT- Greenwich.
  • Từ 2021 – nay: Thỉnh giảng môn Thiết kế web – TVC tại Trường Đại học Kiến trúc.
  • Từ 2020 – nay: Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho sinh viên ngành thiết kế đồ hoạ tại Trường Đại học FPT.
  • Từ 2020 – nay: Trưởng Bộ môn Thiết kế Đa phương tiện tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
  • Từ 2017 – 2020: Thỉnh giảng môn Thiết kế ấn phẩm điện tử, thiết kế đồ hoạ 3D, thiết kế web tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
  • Từ 2016 – 2020: Trưởng Bộ môn Công nghệ Đa phương tiện tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu kỹ thuật Retopoly bề mặt lưới trong đồ họa 3D 2016 Trường Chủ trì
2 Nghiên cứu và phát triển sản phẩm ứng dụng có tương tác nhằm hỗ trợ công tác truyền thông trong Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. 2017 Trường Chủ trì
3 Nghiên cứu  mối quan hệ giữa công nghệ đa phương tiện và giáo dục đào tạo bậc đại học trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. 2018 Trường Chủ trì
4 Quản lý và phát triển chương trình đào tạo ngành công nghệ đa phương tiện trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 2020 Trường Chủ trì
5 Nghiên cứu về vai trò của nhận diện thương hiệu với thiết kế giao diện người dùng 2021 Trường Chủ trì
6 Đề xuất bộ công cụ (toolkit) BĐCL dựa trên mô hình hiện tại và kết hợp với các thực hành tiên tiến của quốc tế phù hợp với bối cảnh và tình hình thực tế của Việt Nam để hỗ trợ các trường triển khai hoạt động BĐCL theo cơ chế cải tiến liên tục nhằm có tác động trực tiếp đến nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường ĐH Việt Nam. 2022 Cấp Bộ Thành viên

Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm

công bố

Tên tạp chí
1 Ứng dụng công nghệ thực tại ảo- hướng đi mới đầy triển vọng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 2016 Tạp chí lý luận chính trị, 2016
2 Quản lý phát triển chương trình đào tạo đại học đáp ứng nhu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 2019 Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam, 21(2019),13-17, ISSN: 2615 – 8957.
3 Giải pháp thiết kế trải nghiệm người dùng dựa trên mô hình UCDC cho ứng dụng y tế điện tử E-doctor 2020 Tạp chí khoa học công nghệ thông tin và truyền thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, số 04, 2020, ISSN: 2525-2224
4 Hệ thống quản lí học tập trực tuyến trong giáo dục đại học 2021 Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam, Số đặc biệt (2020),66-72, ISSN: 2615 – 8957.
5 Quản lí chất lượng theo tiếp cận đầu ra: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho chính sách giáo dục đại học Việt Nam 2022 Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam, Số đặc biệt (2021) , ISSN: 2615 – 8957
6 Curriculum Development for University-Industry Collaborations: Analysis of Employability Skills for Graduates of Multimedia technology program from Educators and Industries Perspective 2022 Journal of Education Management. ISSN: 1859-2910.Volume 14, number 5, May 2022
7 The Fourth Industrial Revolution and its impact on the Managment of the University Training Development in Viet Nam 2022 Journal of Insitute of Sociology. ISSN: 2615-9171. Volume 10, number 1, June 2022