ThS. Phạm Quý Dương

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.
  • Cử nhân tại Trường Đại học Mở Hà Nội.
  • Nghiên cứu sinh ngành Khoa học dữ liệu tại Trường Edgewood College (Hoa Kỳ).

Quá trình công tác

  • Từ 2024 – nay: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC.
  • Từ 2006 – nay: Giảng viên thỉnh giảng các môn học: Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở dữ liệu, Công nghệ phần mềm, Quản lý dự án CNTT tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Đại Nam, Trường Đại học Công nghệ Đông Á.
  • Từ 2006 – 2021: Nghiên cứu viên, Giảng viên tại Bộ TT&TT.
  • 12/1998 – 02/2006: Giảng viên tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1. Nghiên cứu việc ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam” – Mã số: 61-06-KHKT-RD. 2006 Đề tài cấp Bộ TT&TT Chủ trì
2. Chủ trì nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2008: Nghiên cứu đánh giá mức độ ứng dụng Công nghệ Thông tin trong các cơ quan Nhà nước.  Mã số 65-08-KHKT-RD. 2008 Đề tài cấp Bộ TT&TT Chủ trì
3. Nghiên cứu xây dựng các chương trình đào tạo tích hợp, hoàn thiện học vấn phổ thông và đào tạo nghề cho học sinh sau trung học cở sở tại các trường trung cấp và cao đẳng Hà Nội

 

2021/2023 Đề tài cấp TP Hà Nội Thành viên
4. Xây dựng mô hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông minh trong đào tạo nghề của Thành phố Hà Nội 2021/2023 Đề tài cấp TP Hà Nội Thành viên