ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ tại Trường Đại học FPT.
  • Cử nhân tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Quá trình công tác

  • Từ 2019 – nay: Trưởng phòng Đào tạo và Phát triển Văn hóa, Tập đoàn Công nghệ CMC.
  • Từ 2023 – nay: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC.