ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ tại Đại học Aston, Birmingham.
  • Cử nhân tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Quá trình công tác

  • Từ 2023 – nay: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC.