ThS. Nguyễn Đức An

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ tại Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội.
  • Cử nhân tại Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội.

Quá trình công tác

  • Từ 2024 – nay: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC.
  • Từ 2013 – 2023: Giảng viên tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.