ThS. Phùng Thị Kim Dung

Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.
  • Cử nhân tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Quá trình công tác

  • Năm 2022 – nay: Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa, Trường Đại học CMC.
  • Từ 2013 – nay: Giảng viên, Phó trưởng khoa tại Khoa Sư phạm tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.
  • Từ 2010 – 2013: Phó trưởng Bộ môn Tiếng Anh 3, Khoa Sư phạm tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.
  • Từ 2003 – 2010: Giảng viên, Trưởng Bộ môn tiếng Anh chuyên ngành Luật, Khoa tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.
  • Từ 1999 – 2003: Giảng viên tại Bộ môn Thực hành tiếng 1 và 2, Khoa Sư phạm tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo (nếu có)

Tạp chí quốc gia

Tên công trình (bài báo, công trình…) – Là tác giả hoặc là đồng tác giả – Nơi công bố (tên tạp chí đã đăng nhà xuất bản) – Năm công bố

1. EXPLORING THE COMPATIBILITY BETWEEN ENGLISH LANGUAGE TEACHER COMPETENCY FRAMEWORK AND ENGLISH LANGUAGE TEACHER EDUCATION CURRICULUM OF THE UNIVERSITY OF LANGUAGES AND INTERNATIONAL STUDIES – VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI, Tác giả, VNU Journal of Foreign Studies, Vol.34, No.5 (2018) 1- 14, 2018;

2. TEACHERS’ WRITTEN FEEDBACK: HOW TO MAKE IT WORK MORE EFFECTIVELY IN A LANGUAGE CLASSROOM?, Tác giả, VNU Journal of Foreign Studies, Vol.36, No.3 (2020) 1- 20, 2020;

3. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN SỰ PHẠM TIẾNG ANH TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐHNN- ĐHQGHN, Đồng tác giả, Tạp chí giáo dục, Số đặc biệt, Kì I, 11/2020, 2020.

Hội nghị quốc gia

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG ANH ĐIỀU CHỈNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN: KHI NHÀ GIÁO TƯƠNG LAI CHUYỂN MÌNH THEO THỜI ĐẠI, Đồng tác giả, Hội thảo khoa học quốc gia UNC2021 “Nghiên cứu và giảng dạy Ngoại ngữ và Quốc tế học tại Việt Nam” được tổ chức tại Trường ĐHNN – ĐHQGHN, 2021;

2. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT – VIỆT NAM, Tác giả, Hội thảo khoa học quốc gia UNC2021 “Nghiên cứu và giảng dạy Ngoại ngữ và Quốc tế học tại Việt Nam” được tổ chức tại Trường ĐHNN – ĐHQGHN, 2021;

3. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN SỰ PHẠM TIẾNG ANH CLC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG BỐI ẢNH MỚI, Đồng tác giả, Hội thảo khoa học quốc gia  “Đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông” được tổ chức tại trường Đại học Hùng Vương – Phú Thọ, 2020.

Sách chuyên khảo

1. Bộ đề thi theo định dạng VSTEP bậc 3-5 (B1-C1), Chủ biên, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2022.