TS. Phạm Thị Anh Lê

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Quá trình đào tạo

  • Tiến sĩ tại Đại học Nice-Sophia Antipolis, Pháp.
  • Thạc sĩ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.
  • Cử nhân tại Đại học Sư phạm Hà Nội.

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – nay: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC.
  • Từ 1999 – 2022: Giảng viên cơ hữu tại Đại học Sư phạm Hà Nội.