PGS. TS. Nguyễn Việt Dũng

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Quá trình đào tạo

  • Tiến sĩ tại Học Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  • Cử nhân tại Đại học Sư phạm Hà Nội.

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – nay: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC.
  • Từ 2007 – 2020: Trưởng phòng Hình học Tô-pô tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  • Từ 2007 – 2019: Phó viện trưởng tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  • Từ 1981 – 2023: Nghiên cứu viên tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.