TS. Nguyễn Trà My

Phó Trưởng Khoa, Giảng viên khoa Kinh doanh và Quản lý

Quá trình đào tạo

 • Tiến sĩ tại Đại học RMIT (Việt Nam)
 • Thạc sĩ tại Đại học Royal Holloway (Anh)
 • Cử nhân tại Đại học Kozminski University (Ba Lan)

Quá trình công tác

 • Từ 2023 – nay: Giảng viên tại Đại học RMIT Việt Nam.
 • Từ 2022 – nay: Giám đốc chương trình QTKD, Giảng viên tại Trường Đại học CMC.
 • Từ 2017 – 2022: Giảng viên tại Trường Quốc tế, ĐHQGHN.
 • Từ 2015 – 2017: Kiểm toán viên, Kế toán viên tại Moore Stephens LLP.
 • Năm 2015: Trợ giảng tại University College London.

Đề tài khoa học/Công trình khoa học tiêu biểu

 • Nguyen T.M. (2022) Digitization of Education in Vietnam in The Crisis of Covid-19 Pandemic. Information Systems Research in Vietnam: A Shared Vision and New Frontiers. Springer Nature (accepted for publication in June 2022)
 • Nguyen T.M. Do H.P., Do B.N., and Duy T.V. 2021. Arbitrage with Exchange-traded Funds: A Case of E1VFVN30 Based on Intraday Data. Economic Research Guardian, 11(1), pp.130-143
 • Nguyen T.M. 2019 Factor affecting the decision on outsourcing accounting tasks of SMEs in Hanoi. Industry and Trade Magazine, August 2019, ISSN 0866-7756
 • Nguyen T.M., Do P.H., and Nguyen T.Q. 2018. Impact of capital structure on operational efficiency-Evidence from Vietnam. Vietnam Trade and Industry Review, 7 (May 2018), p.351-362
 • 7 undergraduate research projects surrounding the topic of implications of accounting standards