ThS. Nguyễn Tiến Đồng

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.
  • Cử nhân tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Quá trình công tác

  • Từ 2017 – 2018: Backend Developer tại PadiTech Co.Ltd.
  • Từ 2019 – 2020: Datalake Engineer tại Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ CMC.
  • Từ 2020 – nay: AI Researcher tại Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ CMC.
  • Từ 2021 – nay: Trưởng Lab AI tại Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ CMC.
  • Từ 2022 – nay: Giảng viên tại Trường Đại học CMC.

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1. Building a technology map and technological

innovation roadmap in IoT development and application in Vietnam

2019/2020 Cấp Nhà nước Thành viên chính

Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1. Dong Nguyen Tien, Hai Pham Van. Graph Neural Network Combined Knowledge Graph for Recommendation System 2020 CSONet
2. Dong Nguyen Tien,Pham Van Hai. Hybrid Louvain-Clustering Model using KnowledgeGraph for Improvement of Clustering User’s behavior onSocial Networks 2021 ICISN 2
3. LONG, Cu Kim, Ha Quoc Trung,Tran Ngoc Thang,Nguyen Tien Dong,Pham Van Hai. A Knowledge Graph Approach for the Detection of Digital Human Profiles in Big Data. 2021 Journal of Science and Technology: Issue on Information

and Communications Technology

4. Loi Le Vu, Duong Pham Van, Dong Nguyen Tien (corresponding author), Tuoi Tran Thi Minh andTuan Dang Minh. Vietnamese named entity recognition on medical topic 2022 ICISN
5. Dong Nguyen Tien, Tuoi Tran Thi Minh, Loi Le Vu and Tuan Dang Minh. Vietnamese spelling error detection and correction usingBERT and N-gram language model 2022 ICISN