PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Thanh

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

Học hàm

  • Năm 2002 được phong hàm Phó Giáo sư.

Quá trình đào tạo

  • Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Hà Nội.
  • Diploma tại Trường Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản.
  • Cử nhân tại Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – nay: Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa, Trường Đại học CMC.
  • Từ 2002 – 2020: Giảng viên cao cấp tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN.
  • Từ 2003 – 2010: Trưởng ban chính trị và công tác sinh viên tại ĐHQGHN.
  • Từ 2002 – 2003: Phó trưởng ban Đào tạo tại ĐHQGHN.
  • Từ 1980 – 2001: Giảng viên tại Khoa Ngôn ngữ, Trường Đại học Tổng hợp.

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Thời gian thực hiện Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1. Hệ thống trợ từ cách trong tiếng Nhật Cơ sở 1 năm Chủ trì
2. Nghiên cứu xây dựng từ điển ngữ pháp tiếng Nhật ĐHQGHN 1 năm Chủ trì
3. Nghiên cứu xây dựng từ điển văn hóa các dân tộc Thái – Tày – Nùng. Phần văn hóa vật thể ĐHQGHN 2 năm Chủ trì
4. Nghiên cứu nguồn lực khoa học trong giáo dục đào tạo ĐHQGHN 2 năm Đồng chủ trì
5. Nghiên cứu xây dựng từ điển văn hóa các dân tộc Thái – Tày – Nùng. Phần văn hóa phi vật thể ĐHQGHN 2 năm Chủ trì
6. Địa danh hành chính khu vực Thăng Long – Hà Nội ĐHQGHN

(trọng điểm)

2 năm Chủ trì
7. Nguồn lực nữ trí thức trong sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập Cấp Nhà nước 3 năm Chủ trì

Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1. Hệ thống liên kết lời nói tiếng Việt 1999 NXB Giáo dục
2. Ngữ pháp tiếng Nhật 2000 NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
3. Các ngôn ngữ Phương Đông (Đồng tác giả) 2005 NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
4. Nữ trí thức với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước 2015 NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
5. Từ điển văn hóa truyền thống Thái – Tày- Nùng 2015 NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Nguồn nhân lực nữ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá 2017 NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
7. Địa danh hành chính Thăng Long – Hà Nội (từ TK19 đến nay) 2019 NXB Hà Nội
8. Một số đặc điểm của thành phần chủ ngữ trong tiếng Nhật 2000 Tạp chí Ngôn ngữ
9. Về một số hiện tượng ngôn ngữ đặc trưng của văn bản tin tiếng Việt 2001 Tạp chí Ngôn ngữ
10. Vai trò của “cái tôi” chủ thể trong hoạt động giao tiếp ngôn ngữ ở tiếng Nhật 2001 Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á
11. Về một số phương thức cấu tạo từ ghép trong tiếng Nhật 2002 Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á
12. Câu bị động của tiếng Nhật và tiếng Việt 2002 Tạp chí Ngôn ngữ
13. Nhật Bản với vấn đề chuẩn hóa Ngôn ngữ 2003 Tạp chí Khoa học Xã hội, ĐHQGHN
14. Về một phương thức biểu hiện quan hệ ngữ nghĩa giữa các câu 2003 Tạp chí Ngôn ngữ
15. Hoạt động của đại từ “nó” trong tiếng Việt 2010 Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
16. Nghiên cứu ngôn ngữ từ cách tiếp cận khu vực học 2009 Tạp chí KHXHNV, ĐHQGHN
17. Đào tạo Việt Nam học ở bậc sau đại học theo hướng tiếp cận liên ngành 2008 Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 3
18. Người Thăng Long-Hà Nội 2010 Hội thảo Quốc tế “Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình”
19. Địa danh Thăng Long – Hà Nội 2011 Tạp chí Từ điển và Bách khoa thư, Viện KHXH VN
20. Địa danh Hà Nội – một đối tượng nghiên cứu cần yếu của Hà Nội học (đồng tác giả) 2011 Hội thảo  quốc gia: “Phương pháp luận nghiên cứu Hà Nội”
21. Tiến tới xây dựng từ điển văn hóa các tộc người Thái – Tày – Nùng 2012 Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Thái học lần thứ 7
22. Đào tạo Việt nam học ở Việt Nam: Hiện trạng và thách thức 2012 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4
23. Lệ kiêng húy ở Việt Nam và những dấu vết trong địa danh hành chính 2012 Tạp chí Từ điển và Bách khoa thư, Viện KHXH VN
24. Địa danh đường phố Hà Nội giai đoạn Pháp thuộc 2013 Tạp chí KHXHNV, ĐHQGHN
25. Địa danh hành chính Thăng Long – Hà Nội thế kỷ 19 2013 Tạp chí Từ điển và Bách khoa thư, Viện Hàn lâm KHXH VN
26. Khu phố cổ Hà Nội từ góc độ địa danh học 2014 T/C Ngôn ngữ và Đời sống
27. Đặc trưng cấu tạo và ngữ nghĩa địa danh hành chính Hà Nội giai đoạn nhà Nguyễn 2015 TC KHXH, ĐHQGHN
28. Hanoi Female Intellectuals – Past and Present 2015 Journal of Mekong Societies, Center for Research on Plurality in the Mekong Region, Khon Kaen University. Vol.11 No.3 September – December 2015. ISSN 1686-6541 (print version), ISSN 2287-0040 (electronic version). P.2-14
29. Nữ trí thức với công tác lãnh đạo quản lý

(Đồng tác giả)

2015 Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQGHN, Vol.31
30. Nữ trí thức trong hoạt động Khoa học và Công nghệ 2015 (Đồng tác giả)

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội và nhân văn, Viện Hàn Lâm KHXHVN

31. Sự gắn kết với tổ chức của nữ trí thức nhìn từ một số yếu tố nhân khẩu học 2015 (Đồng tác giả)

Tạp chí Tâm lý học. Viện Hàn Lâm KHXHVN

32. Hiện tượng ngữ pháp hóa trong tiếng Nhật 2021 (Đồng tác giả)

Tạp chí khoa học, trường Đại học Phương Đông