TS. Nguyễn Thị Phi Nga

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

Quá trình đào tạo

 • Tiến sĩ tại Trường Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc.
 • Thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
 • Cử nhân tại Trường Đại học Tổng hợp.

Quá trình công tác

 • Từ 2024 – nay: Giảng viên tại Trường Đại học CMC.
 • Năm 2020: Học giả quốc tế tại National Chengchi University, Đài Loan.
 • Từ 2016 – 2017: Học giả quốc tế tại Trường Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc.
 • Từ 1991 –  2023: Giảng viên tại Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Tổng hợp, nay là Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (Viện Quản trị kinh doanh).

Quá trình nghiên cứu khoa học

Các đề tài đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Các nhân tố ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm của người tiêu dùng Hà nội 2009-2010 Cấp ĐHQGHN Chủ nhiệm đề tài
2 Thực trạng và giải pháp cho hoạt động internet marketing của các doanh nghiệp tại Việt nam 2008-2009 Cấp ĐHQGHN Chủ nhiệm đề tài
3 Văn hóa chaebol Hàn quốc, gợi ý chính sách và kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt nam 2016-2017 Đề tài nghiên cứu tại Hàn quốc Học giả quốc tế, chủ biên
4 ROC-Taiwan’s New Southbound Policy and the opportunities for the Vietnamese enterprises 1/2020 – 10/2020 Đề tài nghiên cứu tại Đài loan Học giả quốc tế, chủ biên

Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Tác giả chính/đồng tác gỉa Tạp hí danh mục (ISI/Scopus/khác)
1 Cultural Industry and Industry with cultural content, suggestion for Vietnam 2023 Springers, ISBN: 9789819904891 Đồng tác giả Springers
2 ROC-Taiwan’s new Southbound Policy, the opportunities and strategies for the Vietnamese enterprises 2023 Springers, ISBN: 9789819904891 Tác giả chính Springers
3 Look back to the Korean and Vietnamese culture 2023 Kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện Tác giả chính Kỷ yếu hội thảo quốc tế
4 Environment policy, comparison between Taiwan and Turkey 2023 Kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện Tác giả chính Kỷ yếu hội thảo quốc tế
5 Analysis of factor affecting customer’s intention to use Momo E-wallet in Vietnam 2022 International Journal of Science and Engineering Research

(IJSER), ISSN 2229-5518.

 

Đồng tác giả Tạp chí quốc tế
6 Factors affecting the consumption behavior towards Tam Dat Joint Stock Company’s organic food 2022 IJSER, ISSN 2229-5518.

 

Tác giá chính Tạp chí quốc tế
7 Investigate the business model of Eco village Thai Hai 2022 International Journal of Eco systems and Ecology Science (IJEES), ISSN: 2224-4980, ESCI – ISI

 

Tác giá chính ESCI – ISI
8 Covid 19 and factors affecting Vietnamese people’s consumption behavior in food hygiene and safety 2022 International Journal of Eco systems and Ecology Science (IJEES), ISSN: 2224-4980, ESCI – ISI Tác giá chính ESCI – ISI
9 South Korea’s Southbound Plus policy: current situation and problems 2022 North East Asian Studies Journal, ISSN 2354-077X Đồng tác giả Tạp chí trong nước
10 New Southern Policy (NSP) of President Moon Jae Il, from NSP 1.0 to 2.0 2022 Vietnamese Social Sciences Journal, ISSN 1013-4328 Đống tác giả Tạp chí trong nước (1 điểm)
11 Job satisfaction of the employees at Red Star University 2021 International Journal of Advanced Research, ISSN 2320-5407 Tác giả chính Tạp chí quốc tế của Anh
12 Relationship between competitor based marketing mix strategies and production activities in manufacturing and renewable energy companies 2021 Advanced Michanic, SCOPUS Tác giả chính Scopus
13 Human resource management in Japanese enterprises and the co-operative model in Israel 2020 IJSER, ISSN 2229-5518.

 

Tác giả chính Tạp chí quốc tế
14 The impact of service recovery on customer satisfaction: the case of Sunshine Thai Binh restaurant 2020 IJSER, ISSN 2229-5518.

 

Tác giả chính Tạp chí quốc tế
15 Pollution in Vietnam: the reasons and solutions 2020 IJSER, ISSN 2229-5518.

 

Tác giả chính Tạp chí quốc tế
16 Suggestion for the policies in building the cultural enterprises in Vietnam through the Korean Chaebol’s experiences 2019 IJSER, ISSN 2229-5518.

 

Tác giả chính Tạp chí quốc tế
17 Factors influencing on consumers’ decision to buy Hyundai cars in Hanoi 2019 IJSER, ISSN 2229-5518.

 

Tác giả chính Tạp chí quốc tế
18 Effects of the ethnocentrism on Vietnamese consumers’ attitudes in the case Vietnam joining Trans-Pacific Partnership Agreement 2019 IJSER, ISSN 2229-5518.

 

Tác giả chính Tạp chí quốc tế
19 The factors affected to the customers’ satisfaction at some tourist destinations in Hanoi 2018 IJSER, ISSN 2229-5518.

 

Tác giả chính Tạp chí quốc tế
20 Understanding Korean management through South Korean culture 2018 IJSER, ISSN 2229-5518.

 

Tác giả chính Tạp chí quốc tế
21 Gift receiving and brand attitude change 2018 IJSER, ISSN 2229-5518.

 

Tác giả chính Tạp chí quốc tế
22 Factors affecting on consumers’ trust in shopping online for technology and electronic products 2018 IJSER, ISSN 2229-5518.

 

Tác giả chính Tạp chí quốc tế
23 Influence of work attitudes on job performance in case of staff at VNK consultancy training and labor supports joint stock company 2018 IJSER, ISSN 2229-5518.

 

Tác giả chính Tạp chí quốc tế
24 Debt Risks and risk management of public debt: survey from theory to practice 2014 Journal of Economic Studies, Đồng tác giả Tạp chí trong nước
25 Legal characteristics in the state budget administrator in Japan 2014 Journal of Northeast Asian studies. Đồng tác giả Tạp chí trong nước
26 Several discussion the field of economic research and international relations of South Korea in Northeast Asia Research Institute under the Vietnam Academy of Social Sciences 2014 Hội thảo quốc tế về Đông phương học Tác giả chính Hội thảo
27 The impact of marketing mix strategy on customer satisfaction: a study of instant rice noodle “PHO” Vifon at Thanh hoa food industry Co.Ltd. 2014 International Conference “Peace and the Future: the cooperation of Asian Countries for the 21st Century.

 

Tác giả chính Hội thảo
28 Corporate culture in the Korean chaebol: approach from a theoretical perspective 2013 Journal of Northeast Asian studies Đồng tác giả Tạp chí trong nước
29 The status of Haiduong ceramic brand positioning 2012 Journal of Industry Tác giả chính Tạp chí trong nước
30 Analysis of macroeconomic growth problem of Korea in 2011-2020 2012 Journal of Northeast Asian studies Đồng tác giả Tạp chí trong nước
31 Asian community from the East Asia  Summit 2019 Journal of Northeast Asian studies Đồng tác giả Tạp chí trong nước
32 Opportunities and challenges for Vietnam’s joining the WTO 2007 International Conference in Seoul Tác giả chính Kỷ yếu hội thảo quốc tế
33 Effect of the gift receiving situation on recipient’s brand attitude change 2004 Journal of Science of the Vietnam National University Tác giả chính Tạp chí ttrong nước
34 The effect of gift receiving on brand attitude change and lessons for the marketers. 2004 Industrial Journal Tác giả chính Tạp chí ttrong nước
35 Experience managing the stock market in Korea 2004 National Conference on Oriental Studies Tác giả chính Ký yếu hội thảo

SÁCH ĐÃ CÔNG BỐ

 1. Nguyen thi Phi Nga, Pham Quy Long (2017), Korean Chaebol Culture and the implications in building the cultural policy for the Vietnamese enterprises, Vietnam National University Publication.
 2. Pham Quy Long, Nguyen Thi Phi Nga (2017), Co-author, Abenomic renovation in Japan, Social Sciences Publication.
 3. Pham Quy Long, Nguyen Thi Phi Nga (2013), Review and assess experience of Korea’s policy in changing growth model and promote integration, Encyclopedic Dictionary Publ
 4. Pham Quy Long, Nguyen Thi Phi Nga (2011), Northeast Asia economic outstanding issues (2011), Encyclopedic Dictionary Publication..
 5. Robin K Chou, Nguyen Thi Phi Nga, Le Thi Nham, Tran Trieu Khoi (2020), Luxury marketing strategies, International Journal of Scientific and Engineering Research publisher.
 6. Nguyen Thi Phi Nga (2020), POR Taiwan’s New Southbound Policy and Opportunities for the Vietnamese business, International Journal of Scientific and Engineering Research Publisher.
 7. Nguyen Thi Phi Nga (2020), Marketing across cultures, International Journal of Scientific and Engineering Research publisher.
 8. Nguyen Thi Phi Nga (2020), Qualitative research methodology applied for Consumer and Marketing Research, International Journal of Scientific and Engineering Research publisher.
 9. Abdulla Altaweel, Nguyen Thi Phi Nga (2020), Cultural Heritage Marketing, International Journal of Scientific and Engineering Research publisher.