PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Tâm

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

Quá trình đào tạo

  • Tiến sĩ tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Cadan (Liên xô).
  • Cử nhân tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Cadan (Liên xô).

Quá trình công tác

  • Từ tháng 3/2024: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC.
  • Từ 2022 – 03/2024: Trưởng Bộ môn Cơ bản tại Trường Đại học Chu Văn An (Trực thuộc Ban Giám hiệu); Đảng ủy viên Đảng bộ Trường Đại học Chu Văn An.
  • Từ 2018 – 2021: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học Chu Văn An. Giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Chính trị Khu vực 1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện An ninh.
  • Từ 1997 – 2017: Phó trưởng Khoa Triết học tại Học viện Chính trị – Hành chính Khu vực I. Có nhiệm kỳ là phó bí thư Chi bộ Khoa Triết học.
  • Từ 1993 – 1997: Giảng viên khoa Triết học tại Phân viện Hà Nội (nay là Học viện Chính trị – Hành chính Khu vực I), làm công tác công đoàn Khoa.