ThS. Nguyễn Thị Mai Anh

Giảng viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.
  • Cử nhân tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – nay: Giảng viên Khoa Đồ Họa tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
  • Từ 2014-2022: Giảng viên mỹ thuật tại Trường Quốc tế Wellspring.
  • Từ 2010-2013: Trợ giảng, giảng viên Khoa Đồ họa tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.