ThS. Nguyễn Thị Huế

Giảng viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.
  • Cử nhân tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Quá trình công tác

  • Từ 2024 – nay:
    • Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC;
    • Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam.
  • Từ 2018 – 2024: Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam, Trường Đại học FPT, Viện Đại Học Mở, Trường Đại học Nguyễn Trãi.
  • Từ 2013-2023: Giảng viên cơ hữu; Trưởng ngành Đồ họa, Khoa Mỹ thuật Ứng dụng – Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
  • Từ 2012-2013: Trợ giảng Khoa Mỹ thuật Ứng dụng – Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.