PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng

Phó Hiệu trưởng, Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Google scholar

Học hàm

 • Năm 2019 được phong hàm Phó Giáo sư.

Quá trình đào tạo

 • Tiến sĩ tại Viện Công nghệ tiên tiến Thâm Quyến, Viện Khoa học Trung Hoa.
 • Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Cử nhân tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quá trình công tác

 • Từ 2022 – nay: Phó Hiệu trưởng, phụ trách Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông tại Trường Đại học CMC.
 • Từ 2019 – 2022: Trưởng Khoa CNTT tại Trường Đại học Thủy lợi.
 • Từ 2005 – 2015: Giám đốc tại Khoa CNTT, Trường Đại học Thủy lợi.
 • Từ 2000 – 2005: Giảng viên tại Khoa CNTT, Trường Đại học Thủy lợi.
 • Từ 1998 – 2000: Giảng viên tại Trường Đại học Thủy lợi.

Đề tài khoa học/Công trình khoa học tiêu biểu

 1. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích và cảnh báo lũ quét, thực nghiệm cho khu vực tỉnh Lai Châu (2021-2022)
 2. Các phương pháp học máy cho một số thách thức từ dữ liệu lớn (3/2021 – 6/2021)
 3. Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm tác nghiệp quản lý đê điều và các công trình trên đê, phục vụ phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai cho vùng Hà Nội (2012-2014)
 4. Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp dùng chung phục vụ cho ngành thuỷ lợi (2012-2014)
 5. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công trình thủy lợi các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc phục vụ đa mục tiêu (2009-2011)
 6. Các phương pháp học máy tiên tiến và ứng dụng trong khai thác bệnh án điện tử. (2/2016 – 3/2016)
 7. Nghiên cứu mô hình CSDL dùng chung cho QLSV Trường ĐHTL (2003-2004)
 8. Xây dựng cơ sở dữ liệu và chương trình quản lý điểm của sinh viên Trường Đại học Thuỷ lợi (2004-2005)
 9. Xây dựng phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ phục vụ công tác quản lý khoa học công nghệ (2008-2009)
 10. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện phần mềm quản lý dữ liệu khoa học công nghệ (2009-2010)
 11. Nghiên cứu xây dựng tiêu chí khung logic phân loại nội dung thông tin biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (2009-2010)
 12. Nghiên cứu các phương pháp tra cứu thông tin multimedia hoàn thiện CSDL phục vụ an toàn hồ chứa (1/2011-12/2011)
 13. Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ giám sát tài nguyên nước mặt và cảnh báo hạn hán ở đồng bằng sông cửu long trong điều kiện thiếu số liệu quan trắc ở lưu vực sông mê công ngoài lãnh thổ Việt Nam (2019-2021)
 14. Ứng dụng AI trong dự báo lượng mưa hỗ trợ cảnh báo lũ quét khu vực tỉnh Lai Châu (2021-2022)

Bài báo tiêu biểu

 1. A real time license plate detection system based on boosting learning algorithm (tr. 819-823, 2012).
 2. Learning time-based rules for prediction of alarms from telecom alarm data using ant colony optimization (tr. 139-147, 2013)
 3. Extensions to Quantile Regression Forests for Very High-Dimensional Data (tr. 247-258, 2014)
 4. Ensemble clustering of high dimensional data with fastmap projection (tr. 483-493, 2014)
 5. Bias-corrected quantile regression forests for high-dimensional data (tr. 1-6, 2014)
 6. A New Two-step Quality-based Feature Sampling Method in Learning Random Forests for High-Dimensional Data (tr. 457-466,  2014)
 7. Dự báo mực nước trên sông mê-kông dùng mô hình hồi quy phi tuyến random forests (tr. 450-454, 2014)
 8. Two-level quantile regression forests for bias correction in range prediction (tr. 325-343, 2015)
 9. Genome-wide association data classification and SNPs selection using two-stage quality-based Random Forests (tr. S5, 2015)
 10. Unbiased feature selection in learning random forests for high-dimensional data. (2015)
 11. An L1-Regression Random Forests Method for Forecasting of Hoa Binh Reservoir’s Incoming Flow (tr. 360-364, 2015)
 12. Forecasting time series water levels on Mekong river using machine learning models (tr. 292-297, 2015)
 13. Classifying gene data with regularized ensemble trees (tr. 134-139, 2015)
 14. A New Feature Sampling Method in Random Forests for Predicting High-Dimensional Data (tr. 459-470, 2015)
 15. Cải tiến phương pháp rừng ngẫu nhiên có điều hướng để áp dụng cho dữ liệu snp (tr. 88-95, 2015)
 16. Dự đoán sự hài lòng về chất lượng dịch vụ tưới tiêu tại đồng bằng sông hồng dùng các mô hình hồi quy (tr. 244-256, 2015)
 17. Phương pháp lấy mẫu thuộc tính mới trong rừng ngẫu nhiên cho phân tích dữ liệu SNP (tr. 301-307, 2015)
 18. Stratified over-sampling bagging method for random forests on imbalanced data (tr. 63-72, 2016)
 19. A frequency-based gene selection method with random forests for gene data analysis (tr. 193-198, 2016)
 20. Deep learning: Ứng dụng cho dự báo lưu lượng nước đến hồ chứa hòa bình (tr. 235-478, 2016)
 21. An efficient random forests algorithm for high dimensional data classification (tr. 953-972, 2018)
 22. Detection of SNP-SNP Interactions in Genome-wide Association Data Using Random Forests and Association Rules (tr. 1-7, 2018)
 23. Một mô hình học sâu cho phát hiện cảm xúc khuôn mặt (2019)
 24. Water level prediction at tich-bui river in vietnam using support vector regression (tr. 427-432, 2019)
 25. RainPredRNN: A New Approach for Precipitation Nowcasting with Weather Radar Echo Images Based on Deep Learning. (2022)

Quá trình tham gia đào tạo sau Đại học

Số lư­ợng thạc sĩ đã đào tạo: 6

Những thông tin khác về các hoạt động KH&CN

Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
1 12/2015 Viện Big data, Đại học Thâm Quyến Visiting professor
2 2-3/2016 Viện nghiên cứu cao cấp về Toán Reseacher
3 9/2017 Đại học Khoa học và công nghệ Phương Nam (SUSTech) Visiting professor
4 3-6/2021 Viện nghiên cứu cao cấp về Toán Reseacher
5 4-6/2022 Viện Công nghệ tiên tiến Thâm Quyến, Trung Quốc (online) Visiting professor