TS. Nguyễn Phương Anh

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Quá trình đào tạo

  • Tiến sĩ tại University of Lorraine, Pháp.
  • Thạc sĩ tại University of Lyon 1, Pháp.
  • Cử nhân tại Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Quá trình công tác

  • Từ 2023 – nay: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC.
  • Từ 2022 – 2023: Giảng viên tại Trường Quốc tế, ĐHQGHN.
  • Từ 2020 – 2022: R&D tại The Green ProjectS, Pháp.
  • Từ 2017 – 2020: Nghiên cứu viên tại University of Lorraine, Pháp.
  • Từ 2011 – 2016: Giảng viên tại Học viện Kỹ thuật Mật mã.

Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Outage constrained robust secure transmission for MISO SWIPT system 2023 Intelligent Systems and Networks:

Selected Articles from ICISN 2023, Vietnam

2 Generating Multi-platform Single Page Applications: A Hierarchical Domain- Driven Design Approach 2022 The 11th International Symposium on Information and Communication Technology
3 A DC programming approach for secure MISO SWIPT channel with probabilistic constraint 2021 ACM International Conference Proceeding Series
4 DCA approaches for simultaneous wireles information power transfer in MISO secrecy channel 2020 Optimization and Engineering journal
5 A DCA-based approach for outage constrained robust secure power splitting SWIPT MISO system 2019 Optimization of complex systems: theory, models, algorithms and applications
6 A DC programming approach for worst- case secrecy rate maximization problem 2018 Computational collective intelligence