PGS. TS. Nguyễn Long Giang

Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Google Scholar

Học hàm

  • Năm 2017 được phong hàm Phó Giáo sư.

Quá trình đào tạo

  • Tiến sĩ tại Viện Công nghệ thông tin — Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  • Thạc sĩ tại Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quá trình công tác

  • Năm 2022 – nay: Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học CMC.
  • 01/2013 – nay: Nghiên cứu viên cao cấp, Trưởng phòng tin học quản lý tại Phòng Tin học quản lý, Viện Công nghệ thông tin, Viện KH&CN Việt Nam.
  • 09/2009 – 11/2012: Nghiên cứu viên, Phó Phòng Phụ trách Phòng Tin học quản lý, Viện Công nghệ thông tin, Viện KH&CN Việt Nam.
  • 12/1997 – 08/2009: Nghiên cứu viên Phòng Tin học quản lý, Viện Công nghệ thông tin, Viện KH&CN Việt Nam.

Các công trình khoa học đã công bố

Các công trình công bố trên tạp chí ISI/SCOPUS

1. Tran Manh Tuan, Mai Dinh Sinh, Tran Đinh Khang, Phung The Huan, Tran Thi Ngan, Nguyen Long Giang and Vu Duc Thai, A New Approach for Semi-supervised Fuzzy Clustering with Multiple Fuzzifiers, International Journal of Fuzzy Systems, (SCIE, Q1, IF = 4.673), Accepted.

2. Phu-Hung Dinh, Nguyen Long Giang, A new medical image enhancement algorithm using adaptive parameters, International Journal of Imaging Systems and Technology, 2022, pp. 1-21, doi:10.1002/ima. 22778. (SCIE, Q2, IF – 2.0).

3. Tu N. Nguyen, Quoc-Dung Ng, Huy-Trung Nguyen, and Giang L. Nguyen, An Advanced Computing Approach for loT-Botnet Detection in Industial Internet of Things, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS, In press (SCIE, Q1, IF = 10.215).

4. Trinh T.I. Tran, Tu N. Nguyen, Thuan T. Nguyen, Giang L. Nguyen, Chau N. Truong (2022), “A Fuzzy Association Rules Mining Algorithm with Fuzzy Partitioning Optimization for Intelligent Decision Systems”, International Journal of Fuzzy Systems, https:/ldoi.org/10.1007/s408 15-022-01308-w (SCIE, Q1, IF = 4.673). 5. Phung The Huan, Pham Huy Thong, Tran Manh Tuan, Dang Trong Hop, Vu Duc Thai, Nguyen Hai Minh, Nguyen Long Giang, Le Hoang Son (2022), “TS3FCM: Trusted Safe Semi-Supervised Fuzzy Clustering Method for Data Partition with High Confidence”, Multimedia Tools and Applications 81 (2022), pp. 12567-12598, https://doi.org/ 10. 1007/s11042-022-12133-6, (SCIE, IF=2.757, QI).

6. Shio Gai Quek, Ganeshsree Selvachandran, Ajay D., Chellamani, P., David Taniar, Hamido Fujita, Phet Duong, Le Hoang Son, Nguyen Long Giang (2022), “New Concepts of Pentapartitioned Neutrosophic Graphs and Applications for Determining Safest Paths and Towns in Response to Covid-19″, Computational and Applied Mathematics 41 (2022), pp. 151-178 (SCIE, Q2).

7. Cu Nguyen Giap, Nguyen Nhu Son, Nguyen Long Giang, Hoang Thi Minh Chau, Tran Manh Tuan, Le Hoang Son (2022), “A New Approach for Fairness Increment of Consensus-driven Group Recommender Systems Based on Choquet Integral”, International Journal of LData Warehousing and Mining. Volume 18, Issue 1, pp. 22-44 (SCIE).

8. Dinh Thu Khanh, Vu Duc Thi, Nguyen Long Giang, Le Hoang Son (2022), “Some problems related to reducts of consistent incomplete decision tables”, International Journal of Maihematical, Engineering and Management Sciences 7(2), pp. 288 298, (SCOPUS, Q3). DOI = htps:/doi.org/10.33889/1IMEMS 2022.7.2019

9. Nguyen, M.H., Moldovyan, D.N., Moldovyan, N.A., Minh, L.Q., Giang N.L (2022). Blind Signature Protocol Based on Hidden Discrete Logarithm Problem Set in a Commutative Algebra. Iraian Journal

Các công trình công bố trên Kỷ yếu hội thảo quốc tế

1. Nguyen Thi Uyen, Nguyen Long Giang, Truong-Thang Nguyen, Hoang Huu Viet, “A min-confriets algorithm for maximum stable matchings of the hospitals/residents problem with tes” /ZEE Jniernational (Conference on Research, Innovaftion and Vision for the Future (IEEE RỊVF), Ho Chỉ Mih, Vietnam, 10/2020.

2. Minh Hieu Nguyen, Moldovyan Dmitriy Nikolaevich Moldovyan Nkolay Andreevich, Minh Quang Le, Tan Sy Ho, Giang Long Nguyen, Vinh Hai Nguyen,
Manh Cong Tran, “Post-quantum Commutative Deniable-Encryption Algorithm”, The 4th Imternarional Conference on Research in Intelligent and Compmling in Engineering, 2019.

3. N. A. Moldovyan D. NW. Moldovyan Quang Minh Le, Long Giang Nguyen, Sy Tan Ho, Hieu Minh Nguyen, “Stream Pseudo-probabilisuc Ciphers”, JC7CC
2018: Context-Aware SysiemrS$ and Applicatlons, and Nature of Compnlalion and Communication, pp 36-47, 2018.

4. Thien Nguyen, Long Giang Nguyen, Nhu Son Nguyen , “Fuzzy Partition Distance based Attribute Reduction in Decision Tables”, JJCRS 2018: International Joint Conference on Rough SeÕts 2018, LNCS, Vol. 11103, Springer Link, pp. 614-627, 2018.

5. Hoang Son Nguyen, Ngoc Thuy Nguyen Hung Son Nguyen and Long Giang Nguyen, Some observations on representation of dependency degree k, The 9th
International Conference on Knowledge and Svstems Engineering (KSE 2017), Hue, Vietnam, 10/2017.

6. Trinh Tran Thi Thuy, Giang Nguyen Long, Chau Truong Ngoc Thuan Nguyen Tan, Miimg Fuzzy Frequent Itemsets Using Node List, The 4th International Conference on Information System Design and Intelligent Applications (IDIA 2017), Da Nang, Vietnam, 06/2017.

7. Nguyen Long Giang, Vụ Van Dinh, Relationships Among the Concepts of Reduct in Incomplete Decision Tables, Frontiers in Artificial Inteligence and Applications (FAIA), Volume 252: Advanced Methods and Technologies for Agent and MultiAgent Systems, IOS Press, pp. 417-426, 2013.

8. Long Giang Nguyen, Hung Son Nguyen, Metric Based Attribute Reduction in Incomplete Decision Tables, 2roceedings of 14th International Conference, Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular Compuling, RSEDGLC 2013, Halifax, NS, Canada, Lecture Notes in Computer Science, SpingerLink, Vol. 8170, pp. 99-110, 2013.

9. Long Giang Nguyen, Hung Son Nguyen, On Elimination of Redundant Attributes from Decision Table, Federated Conference on Compuler Science and Information System (EEIDCSIS), Wroclaw, Poland, IEEF, pp. 317-322, 2012.

l0. Long Giang Nguyen, Metric Based Attrnbute Reduction in DDecision Tables, Federaled Conference on Computer Science and Information System (FEDCSIS), Wroclaw, Poland, IEEE, pp. 311-316, 2012.

Các công trình công bố trên Kỳ yếu hội thảo quốc gia

1. Ngô Xuân Trà, Đinh Phú Hùng, Nguyễn Huy Đúc, Nguyễn Long Giang, Một tiếp cận mới trOng việc tống hợp hinh ảnh y học dựa trên giải thuật tối ưu MPA, Kỷ yến Hội nghị khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ XIV – Nghiên cíu cơ bân và ing dụng CNTT (FAIR 2021), Thành phố Hồ Chí Minh, 23-24/12/2021, Tr. 150-157.

2. Vũ Đức Thi, Nguyễn Long Giang, Nguyễn Ngoc Cuơng, Phạm Việt Anh, Về vấn để tìm tất cả các rút gọn trong bảng quyết định không đầy đủ, Ký yếu Hội nghị khoa học Công nghệ Quóc gia lần tht XIV – Nghiên cứu cơ bản và img dụng CNIT (FAIR 2021), Thành phố Hồ Chí Minh, 23-24/12/2021, Tr. 399-404.

3. Nguyen Thi Uyen, Nguyen Long Giang, Tran Xuan Sang, Hoang Huu Viet, An efficient heuristics algorithm for solving the Student-Project Allocation with Preferences over Projects, Kỷ yêu Hội thảo quốc gia lần thứ XXIV “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT”, Thái Nguyên, 13-14/12/2021, Tr. 25-30.

4. Luơng Thị Hồng Lan, Nguyễn Long Giang, Lê Trường Giang, Nguyễn Văn Lương, Phạm Bá Tuẩn Chung, Triệu Thụ Huơng, Dự đoán lưu lượng mưa hàng tháng với mộ hinh suy diễn mờ phức kết hợp tối uu Adam, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XXIV “Một số ván đề chọn lọc của CNTT&TT”, Thái Nguyên, 13-14/12/2021, Tr. 69-74.

5. Dương Tiến Dũng, Trần Mạnh Tuấn, Lương Thị Hồng Lan, Nguyễn Long Giang, Đinh Thu Khánh, Hoàng Việt Long, Một phát triển trong phân cụm bán giám sát mờ tich cực, Kỷ yêu Hội thảo quốc gia lần thứ XXIV “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT”, Thái Nguyên, 13-14/12/2021, Tr. 282-287.

6. Đinh Phú Hùng, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Long Giang, Nâng cao chất luợng ảnh Võng mạc dựa trên giải thuật tối ưu đàn Salp, Kỳ yểu Hội thảo quốc gia lần thứ XXIV “Một số ván đề chọn lọc của CNTT& TT”, Thái Nguyên, 13-14/12/2021, Tr. 305-310.

7. Phạm Huy Thông, Trần Thị Ngân, Phùng Thể Huân, Nguyễn Hải Minh, Nguyễn Long Giang, Phạm Quang Nam, Phát hiện tàu biển từ ảnh vệ tinh dựa trên phương pháp phân cụm bán giám sát mờ an toàn, Kỷ yêều Hội thảo quốc gia lần thứ XXIV “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT”, Thái Nguyên, 13-14/12/2021, Tr. 413-419.

8. Trần Thanh Đại, Nguyễn Long Giang, Trần Thị Ngân, Hoàng Thị Minh Châu, Đào Xuân Kỳ, Nguyễn Xuân Hoàng, Rút gọn thuộc tính cho bảng quyết định đầy đủ theo tiếp cận Topo mờ, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XXIV “Một số vấn đề chọn lọc
của CNTT&TT”, Thái Nguyên, 13-14/12/2021, Tr. 461-466.

9. Triệu Thu Huơng, Nguyễn Long Giang, Luơng Thị Hồng Lan, Phạm Huy Thông, Lê Trường Giang, Nguyến Thị Mỹ Binh, Về một mô hình học chuyển giao trên hệ suy diễn mờ phúc, Kỷ yểu Hội thảo quốc gia lần thú XXIV “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT”, Thái Nguyên, 13-14/12/2021, Tr. 616-62 1.

10. Phạm Thị Ánh, Đoàn Ngọc Tú, Nguyễn Vặn Căn, Nguyển Đằng Tiến, Hoàng Việt Long, Ngyễn Long Giang, Đề xuất một số mô hình học sâu trong phát hiện video giả, Kỷ yều Hội thão quốc gia lần thứ XXII “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT& TT”, Quang Ninh, 5-6/11/2020, Tr. 79-84.

11. Triệu Thu Hương, Lưong Thị Hồng Lan, Nguyển Long Giang, “Hệ hỗ trợ ra quyết định dựa trên tập mờ phức và ímg dụng chẩm điểm tín dụng, Kỳ yếu Hột thảo quổc gia lần thứt XXIII “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TĨ”, Quảng Ninh, 5 6/11/2020, Tr. 125-130.

12. Trần Thị Thúy Trinh, Nguyễn Tấn Thuận, Nguyễn Long Giang, Trương Ngọc Châu, Nguyển Quang Huy, Mô hinh tu vấn học tập thông minh íng dụng luật kết hợp mờ, Kỳ yếu Hội thão quốc gia lần thứ XXIII “Một số vấn đề chọn lọc của CNTTA TT”, Quảng Ninh, 5-6/11/2020, Tr. 195-200.

13. Trần Thanh Đại, Nguyễn Long Giang, Duơng Tiến Dũng, “Nghiên cứu và đánh giá một số công thức quan hệ xây dựng tập xấp xi mờ trực cảm”, Ký yếu Hội thảo quóc gia lần thi XXIII “MộI số vấn dề chọn lọc của CNIT&1Ť” Quảng Ninh, 5 6/11/2020, Tr. 318-323.

14. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Long Giang, “Phuơng pháp filter wrapper rút gọn thuộc tính trong bảng quyết dịnh không đầy đủ khi bổ sung, loại bỏ tập đổi tượng’, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XXIII “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT& TT”, Quảng Ninh, 5-6/11/2020, Tr. 394-399,

15. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thiện, Nguyển Long Giang, “Về các thuật toán gia tăng filter-wrapper tim tập rút gọn của bảng quyết định không đầy đủ khi bổ sung, loại bỏ tập thuộc tính”, Kỷ yếu Hội thão quốc gia lần thứ XXII “MộI số vấn đề chọn lọc của CNTT& TT”, Quảng Ninh, 5-6/11/2020, Tr. 477-482.

16. Hồ Thị Phuợng. Cao Chính Nghĩa, Nguyển Long Giang, “Về thuật toán gia tăng filter-wrapper tim tập rút gọn của bảng quyết định sử dụng khoàng cách mờ, Kỷ yếu Hội thảo quổc gia làn tht XXIII “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT”, Quảng Ninh, 5-6/II/2020, Tr. 483-490.

17. Hrong Triệu Thu, Giang Nguyển Long, Son Lê Hoàng, Lan Lương Thị Hồng, Tuấn Trần Mạnh, Giang Le Truong, MỘT MÔ HÌNH SUY DIỄN MỜ PHỨC KHÔNG GIAN MỚI CHO BÀI TOẢN PHÁT HIỆN BIẾN ĐÔI CỦA ẢNH VIỄN THÁM, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ Xl về “Nghiên cnu cơ bản và ting dụng Công nghệ thông tin” (FAIR 2020), Nha Trang, 08-09/10/2020, Tr. 267 275.

18. Minh Nguyễn Văn, Giang Nguyen Long, Son Nguyễn Nhu, Giáp Cù Nguyên, Thông Nguyễn Thọ, Chuẩn Phạm Minh, Sơn Lê Hoàng, MỘT SÓ HƯỚNG PHÁT TRIÊN MỞI VỀ HỆ TƯ VẢN MỜ, Ký yến Hội nghị khoa học quốc gia lần hứ XII về “Nghiền cu cơ bân và ing dung Công nghệ thông tin” (FAIR 2020), Nha Trang, 08-09/10/2020, Tr. 326-333.

19. Đại Trần Thanh, Giang Nguyễn Long, Châu Hoàng Thị Minh, Ngân Trần Thị, RÚT GỌN THUỘC TÍNH TRONG BẢNG QUYẾT ĐỊNH THEO TIẾP CẬN TẬP THÔ MỜ TRỰC CẢM, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gịa lần tht XIl về “Nghiên cứu cơ bản và ng dụng Công nghệ thông tin” (FAIR 2020), Nha Trang, 08-09/10/2020, Tr. 516-523.

20. Hồ Thị Phuợng, Cao Chính Nghĩa, Nguyễn Long Giang, Nguyễn Ngọc Cuơng, “Về một thuật toán filter-wrapper tim tập rút gọn của bảng quyết định sử dụng khoảng cách mờ”, Kỷ yếu Hội thão Quốc gia lần tht XXII – Mộ số vấn đề chọn lọc của CNTT và TT, Thái Bình, 28-29/06/2019, Tr. 333-339.

21. Nguyễn Bá Quảng, Nguyễn Long Giang, Trần Thanh Đại, Nguyễn Ngọc Cuơng, “Phưong pháp filter-wrapper rút gon thuộc tính trong bảng quyết định không đầy đủ su dụng khoảng cách, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XXII – Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và TT, Thái Bình, 28-29/06/2019, Tr. 246-252.

22. Nguyễn Bá Quảng. Nguyền Thị Lan Hương, Nguyễn Long Giang, Nguyễn Ngọc Cuong, “Phuơng pháp gia tăng rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định không đầy
đủ sử dụng khoảng cách”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thít XXII – Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và TT, Thái Bình, 28-29/06/2019, Tr. 253-259.

23. Nguyen Van Thicn, Nguyen Long Giang. Nguyen Nhu Son, “Phương pháp gia tăng rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định sử dụng khoảng cách mờ”, Hội thảo Quốc gia lân ihứ XXI – Một số vẫn đề chọn lọc của CNTT và TT, Thanh Hóa, 27 28/07/2018, Tr. 296- 302.

24. Trần Thị Thúy Trinh, Nguyễn Long Giang, Trương Ngọc Châu, Nguyễn Tấn Thuận, Phân vùng dữ liệu mờ bằng phương pháp thống kê trong khai phả luật kết họp mờ, Kỹ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XX – MộI Số vấn dề chọn lọc của CNTT và TT, Quy Nhơn, 23-24/11/2017, Tr. 239-245.

25. Nguyễn Long Giang, Cao Chinh Nghĩa, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thị Lan Huơng, Nguyễn Ngọc Cương, Trần Anh Tú, về một độ đo khoảng cách mờ và úng dụng rút gon thuộc tính trong bằng quyết định, Kỷ yều Hội thảo Quốc gia lân tht XX – Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và TT, Quy Nhơn, 23-24/1 1/2017, Tr, 404-409.

26. Lê Hải Việt, Ngô Quốc Dằng, Trần Nghi Phú, Nguyển Ngọc Toàn, Nguyễn Long Giang, Xây dựng mô hình phát hiện mã độc trên thiết bị định tuyến bằng tác tủ, Kỷ yếu Hội thão Quốc gia lần thê XX – Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và TT, Quy Nhơn, 23-24/11/2017, Tr. 421-427.

27. Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Long Giang, Generalized discernibility function based attribute reduction when adding and removing an attribute set, Ký yếu Hội thảo Quốc gia lân thứ XIX – Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và TT, Hà Nội, 01 02/10/2016, Tr. 110-115.

28. Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Long Giang, Cao Chính Nghĩa, Tân Hạnh, Phạm Văn Dũng, Một phương pháp sinh luật quyết định mờ của bảng quyết định mờ theo tiếp cận tập thô mờ, Kỷ yếu Hội thao Quốc gia lần thứ XIX – Một số vần đề chọn lọc của CNTT và TT, Hà Nội, 01-02/10/2016, Tr. 242-247.

29. Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Như Sơn, Nguyễn Long Giang, Cao Chính Nghĩa, VỀ một phương pháp xây dựng độ phân hạt mờ mở rộng dựa trên khoảng cách mờ, xXỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XIX – Mội số vần đề chọn lọc của CNTT và 77, Hà Nội, 01-02/10/2016, Tr. 371-376.

30. Nguyễn Anh Thơ, Nguyễn Long Giang, Cao Chính Nghĩa, Về cải tiến phương pháp Fuzzy Ramdom Forest, ứng dụng cho phân lớp dũ liệu không chắc chắn, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ IX – Nghiên cứu cơ bán và ứng dụng CNTT – FAIR9, Cần Thơ, 04-05/08/2016, Tr. 811-818.

31. Nguyễn Long Giang, Nguyễn Văn Thiện, Cao Chính Nghĩa, Về phương pháp rút gọn thuộc tính trực tiếp trên bảng quyềt định sử dụng khoảng cách mờ, xÿ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ IX – Nghiên cứu cơ bản và tng dụng CNTT – FAIR9, Cần Thơ, 04-05/08/2016, Tr. 825-835.

32. Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Long Giang, Nguyễn Như Sơn, Nguyễn Ngọc Cương, Rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định dựa trên độ phụ thuộc của thuộc tính trong tập thô mờ, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XV1I: Một số vấn đề chọn lọc của C Ông nghệ thông tin và truyền thông, Đắk Lắk, 30-31/10/2014.

33. Nguyễn Long Giang, Vũ Văn Định, Chọn tập đối tượng đại diện cho bài toán rút gọn thuộc tính trong hệ thông tin không đầy đủ, Xÿ yếu Hội nghị khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ VI – Nghiên cứu cơ bản và tíng dụng CN1T – FAIR7, Thái Nguyên, 20-21/06/2014, Tr. 51-59.

34. Nguyễn Long Giang, Vũ Đức Thị, Nguyễn Thị Lan Hương, Rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định thay đổi sử dụng khoảng cách, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ VII – Nghiên cứu cơ bán và ứng dụng CNTT -— FAIR7, Thái Nguyên, 20-21/06/2014, Tr.570-581.

35. Nguyen Long Giang, Nguyen Thi Lan Huong, Metric Based Attribute Reduction in Incomplete Information Systems, Kỳ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XV “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và tryền thông”, Hà Nội 11/2012, 2013, Tr. 185-190.

36. Nguyễn Long Giang, Phạm Hoàng Tuyên, Nghiên cứu sự thay đổi giá trị các độ đo đánh giá hiệu năng tập luật quyểt dịnh trên các tập rút gọn, Kỹ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XV “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghë thông tin và tryền thông”, Hà Nội 11/2012, 2013, Tr. 295-301.

37. Nguyễn Long Giang, Vũ Văn Định, Nghiên cứu sự thay đồi giá trị các độ đo đánh giá hiệu năng tập luật quyết định trên các tập rút gọn cüa bảng quyết định không đầy đủ, Kỳ yểu Hội nghị khoa học Công nghệ Quốc gia lần tht Vi – Nghiền cru cơ bản và ng dụng CNTT – FAIR6, Huế, 20-21/06/2013. Tr. 394-402.

38. Nguyen Long Giang, Vu Duc Thi, An Efficient Method for Determining Redundant Attributes in Incomplete Decision Tables, Ky yếu Hội nghị khoa học Công nghệ Quốc gia lần tht V1 – Nghiên cứu cơ bản và íứng dụng CNTT – FAIR6, Huế, 20 21/06/2013, Tr. 27-32.

39. Nguyễn Long Giang, Nguyễn Thanh Tùng, Một phương pháp mới rút gọn thuộc tỉnh trong bảng quyệt định sử dụng metric, Kỳ yều Hội thảo Một số vấn đề chọn lọc về CNTT và TT, Cần Thơ, 10/2011, 2012, Tr. 249-266.

40. Nguyển Long Giang, Vũ Đúc Thi, Một số thuật toán trên bảng quyết định sử dụng lý thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ, Kỹ yếu Hội thảo Một số vấn đề chọn lọc về CNTT và TT, Cần Thơ, 10/2011, 2012, Tr. 303-317.

41.Nguyen Long Giang, Vu Duc Thi, Some Problems Concerning Condition Attributes and Reducts in Decision Tables, Proceeding of the Fifth National Symposium “Fundamental and Applied Information Technology Research” (FAIR), Bien Hoa, Dong Nai, 2012, pp. 142-152.

42. Nguyễn Long Giang, Nguyễn Thanh Tùng, Nghiên cứu mối liên hệ giữa ba khái niệm tập rút gọn trong lý thuyểt tập thô, Kỳ yếu hội thảo Một số vấn đề chọn lọc về CNTT và TT, Đồng Nai, 2009, Tr. 282-293.

43. Nguyển Long Giang, Nghiêm Hải Lâm, Một thuật toán hiệu quả rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định, Kỷ yếu hội thảo Quốc gia lần thứ l1: “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyên thông – Các hệ thống tinh toán di động”, Huế, 12-13 tháng 06 năm 2008, Tr. 257-267.

44. Nguyễn Long Giang, Nghiêm Hải Lâm, Nguyễn Thị Lê Thu, Rút gọn xấp xi dựa trên quan hệ tuương tự trong hệ thông tin không đầy đủ, Kỳ yếu hội thảo Quốc gia lần tht l1: “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và Irnyền thông – Các hệ thóng tinh toán di động”, Huế, 12-13 tháng 06 năm 2008, Tr. 355-365.

45. Nguyễn Long Giang, Nguyễn Thanh Tùng, Phân tích và khai phá dử liệu trong hệ thông tin xếp thứ tự, Kỷ yếu hội thão Quốc gia lần thứ 10: “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền thông – Các hệ thống thông minh”, Đại Lải, 14-15 tháng 09 năm 2007, Tr. 421-437.