TS. Nguyễn Kim Cương

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Quá trình đào tạo

  • Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp kỹ thuật Gruzia.
  • Thạc sĩ tại Đại học Tổng hợp kỹ thuật Gruzia.
  • Cử nhân tại Đại học Tổng hợp kỹ thuật Gruzia.

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – nay: Giảng viên tại Trường Đại học CMC.
  • Từ 1996 – nay: Giám đốc phát triển giải pháp, CMC TS – Tập đoàn Công nghệ CMC.