ThS. Nguyễn Hoàng Việt

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.
  • Cử nhân tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Quá trình công tác

  • Từ 2018 – nay: Nghiên cứu viên tại Viện NC Điện tử, Tin học, Tự động hoá, Bộ Công thương.
  • Từ 2015 – 2018: Chuyên viên Nghiên cứu tại Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ CMC.

Một số đề tài khoa học chủ trì thực hiện

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ Thời gian Chức vụ Cấp đề tài Tình trạng
Dự án: “Ứng dụng công nghệ nhận dạng cử chỉ  để xây dựng hệ thống biển báo số tương tác (Interactive Digital Signage) phục vụ điều hành doanh nghiệp” 2015-2017 Người thực hiện Cấp nhà nước Đã nghiệm thu
Đề tài cấp Bộ công thương: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bàn cảm ứng bề mặt đa chạm và phát triển các ứng dụng tương tác đa người dùng thế hệ mới” 1/2015-12/2015 Người thực hiện Cấp bộ Đã nghiệm thu
Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu phát triển Robot dạng người (Humanoid Robot) phục vụ cho quảng cáo” 1/2016-12/2017 Người thực hiện Cấp bộ Đã nghiệm thu

Các công trình khoa học đã công bố

Số TT Tên công trình (bài báo, công trình…) Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1. Influence of the Driving Frequency on Electrostatic Linear Comb Actuator Displacement Amplitude Đồng tác giả Advances in Engineering Research and Application: Proceedings of the International Conference, ICERA 2018 2018
2. Development of new electrostatic micro motor driven by elastic wings Đồng tác giả Tạp chí Microsyst Technol, 2017, ISSN:

1432-1858, Vol 23,

pp. 5669-5675.

2017
3. Vi Động Cơ Tĩnh Điện Dẫn Động Bằng Cánh Mềm Đồng tác giả Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 2 về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa 2016