ThS. Nguyễn Đức Thuận

Giảng viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.
  • Cử nhân tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Quá trình công tác

  • Từ tháng 5/2024: Giảng viên Trường Đại học CMC.
  • Từ năm 2023 – nay: Giảng viên thỉnh giảng – Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ.
  • Từ năm 2023 – nay: Trợ giảng Khoa đồ họa – Trường Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp Hà Nội.
  • Từ tháng 5/2020 – nay: Art director (Giám đốc nghệ thuật), Cố vấn hình ảnh – THĂNG CREATIVE AGENCY (Công ty Truyền thông Quảng cáo cho các tổ chức phi chính phủ NGOs, CSO).
  • Từ tháng 10/2019 – tháng 3/2020: Creative Designer – ADPLUS.VN (Công ty cổ phần quảng cáo cổng Việt Nam).
  • Từ tháng 4/2019 – tháng 10/2019: Quản lý studio – Lona concept studio.