ThS. Nguyễn Anh Thư

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ tại Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN
  • Cử nhân tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – nay: Giảng viên cơ hữu ngành Ngôn ngữ Nhật tại Trường Đại học CMC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Virtual Personality và sức thu hút trong bối cảnh xã hội Nhật Bản hiện đại 2018 Trường Chủ trì
2 歴史の萌え化・擬人化ゲームにおける歴史的要素の扱い方―『Fate/Grand Order』と『刀剣乱舞』の事例研究―

(Hình thức biểu đạt các yếu tố lịch sử trong thể loại game Moe hóa và nhân hóa lịch sử: Nghiên cứu trường hợp của Fate/Grand Order và Touken Ranbu)

2019 – 2021 Trường Chủ trì