TS. Ngô Văn Huấn

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Quá trình đào tạo

  • Tiến sĩ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.
  • Thạc sĩ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.
  • Kỹ sư tại Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự.

Quá trình công tác

  • Từ 1984 – 2016: Giảng viên tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.
  • Từ 2006 – 2013: Phó Chủ nhiệm khoa Vô tuyến Điện tử tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.
  • Từ 2005 2006: Chủ nhiệm bộ môn Ra-dar, Khoa Vô tuyến Điện tử tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1. Xử lý tương quan dùng FT và FRFT tín hiệu thu khi không biết thời gian giữ chậm và dịch tần số Doppler 2021 Tạp chí Nghiên cứu  KH&CN  quân sự,  Viện Khoa học KT và CN quân sự
2. Xây dụng bộ phát hiện hạng nhị phân (HNP) trong Ra đa và chọn ngưỡng phát hiện tối ưu 1998 Tạp chí nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự (NCKHKTQS), HVKTQS
3. Ảnh hưởng của tình trạng nhiều mục tiêu và nhiễu dư đến chất lượng làm việc HNP và cách khắc phục 1999 Tạp chí NCKHKTQS, HVKTQS
4. Bộ phát hiện tham số chùm xung dùng thống kê có trật tự 2000 Tạp chí NCKHKTQS, HVKTQS
5. Tính xác suất hạng ở các giả thiết khi cửa sổ không đồng nhất 2000 Tạp chí NCKHKTQS, HVKTQS
6. Ảnh hưởng của của sổ không đồng nhất đến các bộ phát hiện không tham số trong ra đa 2000 Tạp chí NCKHKTQS
7. Ảnh hưởng của của sổ không đồng nhất đến xác suất phát hiện đúng và số mẫu quan sát trung bình đến bộ phát hiện không tham số hạng tối ưu và hạnh nhị phân 2000 Tạp chí NCKH và KTQS, Viện Khoa học KT và CN quân sự
8. Khảo sát ảnh hưởng của của sổ không đồng nhất đến bộ phát hiện tham số OS-CFAR phát hiện chùm xung tín hiệu ra đa 2000 Tạp chí NCKH và KTQS, Viện Khoa học KT và CN quân sự