TS. Ngô Minh Thành

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Quá trình đào tạo

  • Tiến sĩ tại Trường Telecom Bretagne, Cộng hòa Pháp.
  • Thạc sĩ tại Trường INSA Toulouse, Cộng hòa Pháp.
  • Cử nhân tại Trường INSA Toulouse, Cộng hòa Pháp.

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – nay: Giảng viên tại Trường Đại học CMC.
  • Từ 2022 – nay: Trưởng nhóm Tuyển dụng – Tập đoàn Công nghệ CMC.
  • Từ 2019 – 2022: Tư vấn Tuyển dụng tại Navigos Search.
  • Từ 2016 – 2019: Phó Giám đốc MobiFone Global/TTSV.

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài

Tên bài báo Năm công bố Tên, số tạp chí công bố
Controlling QoS in EPON-based FTTX access networks
(https://link.springer.com/article/10.1007/s11235-010-9329-8)
2011 Telecommunication Systems volume 48, pages 203–217 (2011)
A priority-based multiservice dynamic bandwidth allocation for Ethernet passive optical networks
(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-04576-9_13)
2009 Lecture notes in computer science, September 2009, vol. Volume 5464, pp. 185-199
Traffic conformance issues in passive optical networks: challenges and solutions.
(https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=22335)
2009 International journal of communication networks and distributed systems (IJCNDS), January 2009, vol. 2, n° 2, pp. 260-280

Báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế

Tên báo cáo khoa học Địa điểm tổ chức hội thảo
A Versatile Control Plane for EPON-based FTTX Access Networks. NGI 2009: 5th Euro-NGI conference on Next Generation Internet. (https://ieeexplore.ieee.org/document/5175754) Aveiro, Portugal
A Mean Value Analysis approach for evaluating the performance of EPON with Gated IPACT.
IEEE ONDM 2008: 12th IFIP International Conference on Optical Networking Design and Modeling. (https://ieeexplore.ieee.org/document/4578407)
 Catalonia, Spain.
Upstream traffic management in EPONs: a simulation-based analysis Simutools 2008. (https://eudl.eu/doi/10.4108/icst.simutools2008.3093) Marseille, France
Enforcing bandwidth allocation and traffic conformance in passive optical networks. AccessNets 2007: IEEE Second international conference on access networks. (https://ieeexplore.ieee.org/document/4447102) Ottawa, Canada
A priority-based multiservice dynamic bandwidth allocation for ethernet Passive optical networks. FITraMEn 08: International Workshop on Traffic Management and Traffic Engineering for the Future Internet. (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-04576-9_13) Porto, Portugal
Simulating and optimizing a peer-to-peer computing framework. In IPDPS’06, Proc. of the ACM/IEEE Int. Parallel and Distributed Processing Symposium. (https://www.researchgate.net/publication/220951674_Simulating_and_optimizing_a_peer-to-peer_computing_framework) Rhodes , Greece
Versatile simulation platform for Ethernet Passive Optical Network EPON. 12th EUNICE Open European Summer School Stuttgart, Germany