TS. Ngô Hoàng Huy

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Quá trình đào tạo

  • Tiến sĩ tại Học Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  • Cử nhân tại Đại học Sư phạm Hà Nội.

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – nay: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC.
  • Từ 2018 – 2022: Phó khoa, Phụ trách khoa CNTT tại Đại học Điện lực.
  • Từ 1990 – 2018: Nghiên cứu viên tại Viện CNTT, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.