TS. Lưu Tuấn Anh

Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

Quá trình đào tạo

 • Tiến sĩ tại Đại học Yonsei, Hàn Quốc.
 • Thạc sĩ tại Đại học Hoseo, Hàn Quốc.
 • Cử nhân tại Đại học Tổng hợp, Hà Nội.

Quá trình công tác

 • Từ 2022 – nay: Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa – Trường Đại học CMC.
 • Từ 2010 – nay: Giảng viên, Trưởng Bộ môn Korea học tại Khoa Đông phương học.
 • Từ 2015 – 2020: Giảng viên, Trưởng Khoa Đông phương học, Trưởng Bộ môn Korea học tại Khoa Đông phương học.
 • Từ 2014 – 2015: Giám đốc Trung tâm Hàn ngữ Sejong Hà Nội 1 (từ 2014).
 • Từ 1998 – 2004: Giảng viên, Thư ký bộ môn, Phó trưởng Bộ môn Korea học.

Quá trình nghiên cứu khoa học

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

Tên đề tài nghiên cứu – Năm bắt đầu/Năm hoàn thành – Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) – Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 1. Phụ tố tiếng Hàn – 2001-2003 – cấp trường Đại học KHXH&NV – Chủ trì độc lập.
 2. Nghiên cứu phạm trù cách trong tiếng Hàn và phương thức biểu hiện tương đương trong tiếng Việt – 2016-2017 – cấp trường Đại học KHXH&NV – Chủ trì độc lập.

Bài báo quốc tế

Tên công trình – Năm công bố – Tên tạp chí – Nơi xuất bản (Hàn Quốc, Nhật Bản…)

 1. Giảng dạy kiến thức ngôn ngữ trong đào tạo tiếng Hàn – 2005 – Nghiên cứu Việt Nam học của Hàn Quốc, quyển 6 – Seoul, Hàn Quốc.
 2. Improving Sino – Korean vocabulary learning for Vietnamese learners of Korean – based on Chinese phoneme – 2011 – Language Facts and Perspectives, Vol.27, p.173- p.208 – Institute of Language and Information Studies, Yonsei University, Hàn Quốc.

Bài báo trong nước

Tên công trình – Năm công bố – Tên tạp chí

 1. Bước đầu tìm hiểu hệ thống từ loại tiếng Hàn – 1996 – “Tương đồng văn hoá Việt Nam – Hàn Quốc”, Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội
 2. Hình vị và các yếu tố cấu tạo từ trong tiếng Hàn – 1997 – Ngữ học trẻ 97.
 3. Vấn đề đối chiếu thuật ngữ ngôn ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Hàn – 2000 – “Văn hoá truyền thống Việt Nam – Hàn Quốc trong sự nghiệp công nghiệp hoá & hiện đại hoá”, Đại học Ngoại ngữ và tin học TP.HCM.
 4. Phụ tố trong tiếng Hàn, một loại hình ngôn ngữ chắp dính – 2001 – Kỷ yếu hội thảo Đông phương học lần thứ nhất, Khoa Đông phương học, Trường KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội.
 5. Bước đầu tìm hiểu động từ trong tiếng Hàn – 2002 – Kỷ yếu hội thảo “Các vấn đề ngôn ngữ, văn hoá và xã hội Hàn Quốc”.
 6. Mấy vấn đề trong việc giảng dạy tiếng Hàn cho sinh viên người Việt – 2002 – Kỷ yếu hội thảo “10 năm đào tạo và nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam”, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội.
 7. Bước đầu tìm hiểu về ngôn từ ứng xử trong hội thoại tiếng Hàn – 2003 – Kỷ yếu hội thảo Đông phương học lần thứ hai, Khoa Đông phương học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM.
 8. Bước đầu tìm hiểu về đặc điểm của từ Hán-Hàn và Hán-Việt – 2009 – Kỷ yếu hội thảo “Nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ và văn hoá Hàn Quốc trong bối cảnh hội nhập toàn cầu”, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội.
 9. Bước đầu phân tích thống kê ý nghĩa của lớp từ Hán – Hàn nhằm khắc phục lỗi và phát huy hiệu quả học tập từ vựng tiếng Hàn của người Việt – 2009 -Kỷ yếu hội thảo Hàn Quốc và Hàn Quốc học từ góc nhìn châu Á .
 10. Một số vấn đề về sử dụng thuật ngữ ngôn ngữ học trong giảng dạy và nghiên cứu tiếng Hàn tại Việt Nam – 2012 – Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 9 (139), (tr.68-76).
 11.  Phân biệt cách sử dụng tiểu từ “—은/는” và 이/가” trong tiếng Hàn – 2013 – Tạp chí Hàn Quốc, Hội Nghiên cứu Khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam, Số 3 (5) ISSN 2354-0621.
 12. Nghi thức lời nói trong hội thoại tiếng Hàn – 2014 – Tạp chí Hàn Quốc, Hội Nghiên cứu Khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam, Số2 (8) ISSN 2354-0621.
 13. Ngành quốc ngữ học ở Hàn Quốc và vấn đề thuật ngữ ngôn ngữ học – 2015 – Tạp chí Hàn Quốc, Hội Nghiên cứu Khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam, Số 2 (12) ISSN 2354-0621.
 14. Phương án nghiên cứu phạm trù cách của tiếng Hàn – Mô hình hóa với các biểu hiện tương đương trong tiếng Việt – 2016 – Tạp chí Hàn Quốc, Hội Nghiên cứu Khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam, Số2,3,4 (16,17,18) ISSN 2354-0621.
 15. Tìm hiểu về ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp của người Hàn (한국인의 몸짓언어의 특징에 대한 소고) – 2017 – Tạp chí Hàn Quốc, Hội Nghiên cứu Khoa học về Hàn Quốc của | Việt Nam, Số 2,3 (20,21) ISSN 2354-0621.
 16. Vấn đề vận dụng đặc trưng và tính hệ thống của ngữ pháp tiếng Hàn trong giảng dạy cho người Việt – 2019 – Tạp chí Hàn Quốc, Hội Nghiên cứu Khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam, Số 2 (28) ISSN 2354-0621.
 17. Nghiên cứu đối chiếu tiếng Hàn với tiếng Việt tại Việt Nam: Các vấn đề về từ vựng và ngữ pháp – 2021 – Tạp chí Hàn Quốc, Hội Nghiên cứu Khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam, Số 3 (37) ISSN 2354-0621.
 18. Bàn về định hướng phát triển Hàn Quốc học ở Việt Nam trong tương lai – 2/2022 – Tạp chí Hàn Quốc, Hội Nghiên cứu Khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam, Số 1 (39).

Sách

Tên bài/tên chương – Tên sách – Năm xuất bản – Nhà xuất bản, nơi xuất bản

 1. phần “Tiếng Hàn” tr.157- tr.288 – Mai Ngọc Chừ (chủ biên), Các ngôn ngữ phương Đông – 2001 – NXB ĐHQGHN.
 2. “왕초짜 여행 베트남어” Tiếng Việt du lịch (dành cho người Hàn) – 2007 – Donginrang, Seoul, Korea.
 3. Trần Thị Hưởng (Tổng chủ biên), Lưu Tuấn Anh (chủ biên) – “Tiếng Hàn 6”, (Ngoại ngữ 2) –  2017 – NXB Giáo dục.
 4. Trần Thị Hưởng (Tổng chủ biên), Lưu Tuấn Anh (chủ biên) – “Tiếng Hàn 7”, (Ngoại ngữ 2) – 2018 – NXB Giáo dục.
 5. Trần Thị Hưởng (Tổng chủ biên), Lưu Tuấn Anh (chủ biên) – “Tiếng Hàn 8”, (Ngoại ngữ 2) – 2019 – NXB Giáo dục.
 6. Lưu Tuấn Anh, Trần Thị Hưởng – 1000 chữ Hán – Hàn cơ bản dành cho người Việt – 2020 – Phụ Nữ.