ThS. Lê Thị Thức

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ tại Seoul National University- Language Education Institute
  • Cử nhân tại University of Seoul.

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – 2024: Teaching Assistant- Insitute of International Cooperation and Education, Soongsil University
  • Từ 2021 2024: Multicultual Education Instructor- Yongsan Community Public Service of Education