TS. Hoàng Tiểu Bình

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Quá trình đào tạo

 • Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Cử nhân tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quá trình công tác

 • Từ 2023 – nay: Trưởng Ban Đại học số tại Trường Đại học CMC.
 • Từ 2022 – 2023: Phó Giám đốc TT Công nghệ thông tin – Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • Từ 2005 – 2022: Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • Từ 2003 – 2004: Công ty Cổ phần Buca.
 • Từ 2002 – 2003: Công ty Cổ phần Misa.
 • Từ 2000 – 2002: Viện Công nghệ thông tin.

Sách, sách chuyên khảo, giáo trình

 • 2021, Hoang Tieu Binh, Nguyen Quang Trung, Bui The Duy, Responsive student model in an intelligent tutoring system and its evaluation, Education and Information Technologies (Q1, IF=5.5, Issue 2, March 2021, Springer.
 • 2019, Hoàng Tiểu Bình, Ma Thị Châu, Ngô Thị Duyên, Lê Thanh Hà, Đinh Quang Trung, Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ giảng dạy kịch hát dân tộc dựa trên công nghệ 3D và thực tại ảo, HNUE Journal of Science, 4/2019, 40-50.
 • 2019, Nguyễn Quang Trung, Hoàng Tiểu Bình, Nguyễn Thị Phương Dung, Phạm Văn Thanh, Đặng Vũ Tùng, Giáo trình tin học đại cương, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2021.

Hội thảo nghiên cứu khoa học

 • 8-9/12/2022, Nghiên cứu các phương pháp khai phá dữ liệu giáo dục để dự đoán kết quả học tập của sinh viên, Hội thảo Quốc gia lần thứ XXV VNICT 2022
  2019, Detecting Student Engagement in Classrooms for Intelligent Tutoring Systems, 23rd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) – ThaiLand.
 • 2019, Student postures and gestures recognition system for adaptive learning improvement, 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS).
 • 2018, Selecting active frames for action recognition with vote fusion method, Malaysia.
 • 2017, Predicting Students’ performance based on learning style by using artificial neural networks., Hue, Vietnam.
 • 2016, Student ability estimation based on IRT, Danang, Vietnam.