NCS. ThS. Hồ Như Hải

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

Quá trình đào tạo

  • NCS tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Thạc sĩ tại Trường Đại học Paris 12, CH Pháp.
  • Cử nhân tại Học viện Thương mại Quốc tế Dunkerque thuộc Đại học Littoral Côte d’Opale, CH Pháp.

Quá trình công tác

  • Từ 2023 – nay: Giảng viên – Trường Đại học CMC.
  • Từ 2021 – 2023: Phó Hiệu trưởng, Giảng viên – Trường Đại học CMC.
  • Từ 2016 – 2021: Cố vấn Hiệu trưởng, Chánh Văn phòng Hiệu trưởng – Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Từ 2014 – 2016: Phó Trưởng ban Quản lý Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Từ 2012 – 2014: Chuyên viên Ban Tổ chức Cán bộ, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Nguồn nhân lực Trung Tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Từ 2011 – 2012: Trưởng phòng Tuyển sinh và Phát triển dự án, Trung tâm Giáo dục quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Từ 2006 – 2010: Chuyên gia tư vấn, Công ty tư vấn DTT Globeteam.

Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1. Developing Effective Top Management Team at Vietnamese SMEs 2019 VNU Journal of Science: Economics and Business, Vol. 35, No. 2, 1-10
2. Đánh giá đội ngũ lãnh đạo cấp cao DN: một số vấn đề lý luận và thực tiễn 2019 Tạp chí Khoa học thương mại, số 131, 32-42
3. Development of Leadership Competency Framework for Board of Management Members in Private Enterprises Using a Delphi Method 2016 VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol. 32, No. 1, 79-91