ThS. Đinh Hồng Ngọc Linh

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ tại Đại học Canberra, Úc
  • Cử nhân tại Đại học Thương mại

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – nay: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC.
  • Từ 2018 – 2020: Giáo viên IELTS tại Anh ngữ Odin.
  • Từ 2016 – 2018: Hỗ trợ Tiếng Anh tại Language Link Vietnam.
  • Từ 2012 – 2016: Giáo viên Tiếng Anh tại Trung tâm tiếng Anh Ames.